Bellevuegården

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan av Bellevuegården, Dp 5513, har tagits upp igen under hösten 2019.

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan av Bellevuegården, Dp 5513, har tagits upp igen under hösten 2019.

Det pågår ett planeringsarbete för att kunna bygga nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. Detaljplanen för den västra sidan av Bellevuegården är klar. Efter en paus har arbetet med planförslaget för den östra sidan kommit igång igen under hösten 2019.

Det är många som vill bo i Malmö och för att klara efterfrågan på boende byggs det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden.

I Bellevuegården finns en enhetlig och storskalig bebyggelse med stora gröna gårdar och ett centrum med lokal service. Men i stort sett har det inte byggts något nytt sedan 1970-talet och området behöver förnyas och rustas upp.

De nya bostäderna som nu planeras kan bidra till att förändra och förbättra boendemiljön. Samtidigt som vi utvecklar Bellevuegårdens gröna ytor och stärker kontakten med områdena runtomkring.

Nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan

I december 2016 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två detaljplaner, Dp 5513 och Dp 5539, som ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Bellevuegården. I uppdraget ingår att föra dialog med invånarna i området under planprocessen och stadsbyggnadskontoret ska:

  • verka för att Bellevuegården blir en funktionsblandad stadsdel med varierade boendeformer som passar hushåll i olika storlekar och livssituationer
  • verka för en förbättrad trygghet i de offentliga miljöerna
  • verka för bättre rörlighet för barn och unga

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan pågår

Detaljplanen för utbyggnad av den västra sidan av Bellevuegården (Dp 5539), är båda antagna av stadsbyggnadsnämnden och har börjat gälla.
Efter en längre paus har arbetet med detaljplanen (Dp 5513) för den östra sidan kommit igång igen under hösten 2019. Vi återkommer med information när ett planförslag kommer att presenteras för allmänheten.

CTC - med barn och ungas uppväxtvillkor i fokus

Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt förebyggande arbete. Målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela Malmö. Under hösten 2018 startades arbetssättet i fem utvalda lokala områden, vara Lorensborg och Bellevuegården är ett av dem. I området arbetar ett lokalt områdesteam som utför det operativa CTC-arbetet i området. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.  


Här kan du läsa om planuppdraget för den östra sidan


Dp 5513 för kvarteren Stensjön och Delsjön med flera


Här kan du läsa mer om de olika stegen i detaljplanearbetet


Så här ser detaljplaneprocessen ut

 

Här kan du läsa om arbetet med ett planprogram för Lorensborgsgatan

Senast ändrad: 2019-12-20 12:06