Bellevuegården

Nu finns ett andra bearbetat förslag till detaljplan (Dp 5513) för den östra sidan av Bellevuegården. Planförslaget är på granskning till och med den 20 november.

Nu finns ett andra bearbetat förslag till detaljplan (Dp 5513) för den östra sidan av Bellevuegården. Planförslaget är på granskning till och med den 20 november.

Ett omarbetat förslag till detaljplan för den östra delen av Bellevuegården (dp 5513) är nu på granskning. Det innebär att du fram till den 20 november har möjlighet att skicka in synpunkter på planförslaget.

Planförslaget gör det möjligt att bygga 260 nya lägenheter och 24 radhus på Bellevuegården. Området kan dessutom få ytterligare 60 lägenheter, genom att gavlarna på de högre husen byggs på en våning.

Inspelning från mötet den 11 november

Den 11 november genomfördes ett digitalt möte, där vi presenterade förslaget till ny detaljplan (dp 5513). Vi har spelat in presentationen och frågestunden efteråt. Dock hade vi problem med ljudet under frågestunden, men vi fortsatte och besvarade alla frågor. Ni får ha överseende med detta när ni lyssnar på filmen.

Dina synpunkter är viktiga

Under granskningstiden 2 till 20 november har alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Via länken nedan kommer du till planförslaget med information om hur du lämnar synpunkter.

På Bellevuegårdens bibliotek och MKB:s områdeskontor på Stensjögatan 42 finns planförslaget utställt med en modell över området och de förändringar som detaljplanen medför.

Varför blir det fler bostäder på Bellevuegården?

Det är många som vill bo i Malmö och för att klara efterfrågan på boende byggs det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden.

I Bellevuegården finns en enhetlig och storskalig bebyggelse med stora gröna gårdar och ett centrum med lokal service. Men i stort sett har det inte byggts något nytt sedan 1970-talet och området behöver förnyas och rustas upp.

De nya bostäderna som nu planeras kan bidra till att förändra och förbättra boendemiljön. Samtidigt som vi utvecklar Bellevuegårdens gröna ytor och stärker kontakten med områdena runtomkring.

Nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan

I december 2016 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två detaljplaner, Dp 5513 och Dp 5539, som ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Bellevuegården. I uppdraget ingår att föra dialog med invånarna i området under planprocessen och stadsbyggnadskontoret ska:

  • verka för att Bellevuegården blir en funktionsblandad stadsdel med varierade boendeformer som passar hushåll i olika storlekar och livssituationer
  • verka för en förbättrad trygghet i de offentliga miljöerna
  • verka för bättre rörlighet för barn och unga

Detaljplanen för utbyggnad av den västra sidan av Bellevuegården (Dp 5539), är antagen av stadsbyggnadsnämnden och har börjat gälla.

CTC - med barn och ungas uppväxtvillkor i fokus

Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt förebyggande arbete. Målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela Malmö. Under hösten 2018 startades arbetssättet i fem utvalda lokala områden, vara Lorensborg och Bellevuegården är ett av dem. I området arbetar ett lokalt områdesteam som utför det operativa CTC-arbetet i området. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.  

Senast ändrad: 2020-11-12 16:17