Bellevuegården

Nu finns ett första förslag till detaljplan (Dp 5513) för den östra sidan av Bellevuegården. Planförslaget är på samråd till och med den 4 maj.

Nu finns ett första förslag till detaljplan (Dp 5513) för den östra sidan av Bellevuegården. Planförslaget är på samråd till och med den 4 maj.

Det pågår ett planeringsarbete för att kunna bygga nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. Ett första förslag till detaljplan (dp 5513) för den östra delen av Bellevuegården har varit på samråd från den 6 april till 4 maj 2020. Tack för alla värdefulla synpunkter som vi fått in!

Nu finns ett planförslag för den östra sidan

Ett första förslag till ny detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön, ger MKB möjlighet att bygga 260 nya lägenheter och 24 radhus på Bellevuegården. Dessutom kan området få ytterligare 60 lägenheter, genom att gavlarna på de högre husen byggs på en våning.

Planförslaget har varit på samråd från den 6 april till 4 maj. Planförslaget ställdes ut på MKB:s kontor på området och på Bellevuegården under hela perioden och det fanns möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Vi har fått in många synpunkter på planförslaget under samrådet. Även efter samrådets slut har det kommit upp synpunkter och önskemål från boende i området. Därför har MKB bjudit in boende i området till tre möten i juni. Planhandläggare från Malmö stad är med på mötet för att presentera planförslaget och tillsammans med MKB svara på frågor. Nästa tillfälle är ett digitalt möte den 23 juni klockan 16-17. Du anmäler dig på MKB:s webbsida. www.mkbfastighet.se/bomote

Efter samrådet görs en samrådsredogörelse med de synpunkter som kommit in. Sedan görs eventuella ändringar av planförslaget, innan det skickas ut på granskning. Då har du en sista möjlighet att tycka till om planförslaget, innan politikerna antar detaljplanen. Vi beräknar att detaljplanen dp 5513 går ut på granskning under hösten 2020.

Varför blir det fler bostäder på Bellevuegården?

Det är många som vill bo i Malmö och för att klara efterfrågan på boende byggs det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden.

I Bellevuegården finns en enhetlig och storskalig bebyggelse med stora gröna gårdar och ett centrum med lokal service. Men i stort sett har det inte byggts något nytt sedan 1970-talet och området behöver förnyas och rustas upp.

De nya bostäderna som nu planeras kan bidra till att förändra och förbättra boendemiljön. Samtidigt som vi utvecklar Bellevuegårdens gröna ytor och stärker kontakten med områdena runtomkring.

Nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan

I december 2016 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två detaljplaner, Dp 5513 och Dp 5539, som ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Bellevuegården. I uppdraget ingår att föra dialog med invånarna i området under planprocessen och stadsbyggnadskontoret ska:

  • verka för att Bellevuegården blir en funktionsblandad stadsdel med varierade boendeformer som passar hushåll i olika storlekar och livssituationer
  • verka för en förbättrad trygghet i de offentliga miljöerna
  • verka för bättre rörlighet för barn och unga

Detaljplanen för utbyggnad av den västra sidan av Bellevuegården (Dp 5539), är antagen av stadsbyggnadsnämnden och har börjat gälla.

CTC - med barn och ungas uppväxtvillkor i fokus

Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt förebyggande arbete. Målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela Malmö. Under hösten 2018 startades arbetssättet i fem utvalda lokala områden, vara Lorensborg och Bellevuegården är ett av dem. I området arbetar ett lokalt områdesteam som utför det operativa CTC-arbetet i området. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.  

Senast ändrad: 2020-06-10 14:11