Ett femtiotal förslag på 
förbättringar av utemiljöerna

Områdesvandring Bellevuegården

Fler bänkar och bord, en temalekplats, arrangemang med Sommarscen, hundrastplatser, grillplatser, utegym, cykelpumpar, förstärkt belysning och bättre underhåll av buskage. Det är några av de femtiotal förslag som kommit in från boende och verksamheter för att skapa ett mer attraktivt och tryggt Bellevuegården.

I slutet av september 2017 genomförde Malmö stad, Stena fastigheter och MKB en områdesvandring med boende i Bellevuegården. Tillsammas tittade vi på och pratade om utemiljöerna i området. Fokus under vandringen var Bellevueparken, Ärtholmsparken och Bellevue allé med gångtunneln under Lorensborgsgatan. Vi har även haft samtal med personal på Bellevueskolan, Stensjöns, Hålsjöns och Svansjöns förskolor för att få in deras perspektiv.

- Vi har diskuterat alla synpunkter som kommit in; hur Malmö stad och fastighetsägarna tillsammans kan jobba för att förverkliga dem. En del förändringar är redan i gång eller kan ske inom snar framtid. Andra kommer att ske på längre sikt, säger Cecilia Fihn, samordnare i Malmö stad för trygghetsfrågor i västra Malmö.

Utveckling av parkerna

Park- och grönområdena uppskattas mycket av såväl boende som skolverksamheterna. De bidrar till områdets attraktivitet och är en stor anledning till att bo kvar i området. Det finns dock en viss oro bland de boende att grönytorna minskar när nya bostäder planeras.

Malmö stad kommer att rusta upp lekplatsen i Bellevueparken inom det närmaste året. Diskussioner är också påbörjade om att förlägga olika evenemang inom kultur och fritid i parkområdena nästa sommar. I planeringen av nya bostäder på Bellevuegården kommer staden att ta ett större helhetsgrepp om hur vi kan förbättra de båda parkerna och inga parkytor kommer att tas för bebyggelse. De synpunkter som kommit in blir en viktig del i det fortsatta arbetet.

Områdesvandring Bellevuegården

Tillsammans skapar vi trygghet i området

Dagtid rör sig många boende i området och det upplevs som tryggt. Däremot kvällstid känner många sig otrygga att vistas utomhus. Det finns problem med drogförsäljning på vissa platser i området och det finns rädsla för att bli rånad. Gångtunneln under Lorensborgsgatan är en plats som upplevs som otrygg framförallt kvällstid. Här kommer staden att titta på vad vi kan förändra för att gångtunneln ska bli mer trygg att passera.

Det finns sedan en tid tillbaka ökad närvaro av polis och områdesguider från Malmö stad som i samverkan och dialog med fastighetsägare och boende arbetar för att öka den upplevda tryggheten i området. Ungdomsprogrammet Step Up är en annan insats som vill skapa relationer mellan personer som jobbar i området och ungdomar som bor på Bellevuegården. Bakom initiativet står fastighetsägarna, polis, räddningstjänsten och Malmö stad.

En aktiv fritid

I dialogen med boende ville flera se ett större föreningsliv på Bellevuegården. Fastighetsägarna arbetar aktivt med att engagera boende på olika sätt. Det finns flera hyresgästföreningar i området som fastighetsägarna samarbetar med. Stena har startat en boendedialog med fokus på idrott och hälsa. De samarbetar också med olika föreningar som ordnar idrottsaktiviteter i området. MKB har under hösten invigt ett utegym på Delsjögatan och föreningar som vill hålla öppna arrangemang kan få till gång till MKB:s lokal på samma gata. Både MKB och Stena erbjuder sommarjobb till ungdomar som bor i deras fastigheter.

Bakgrund

Områdesvandring är en del av Malmö stads trygghetsarbete, Trygg Väster, som görs i samverkan med fastighetsägare, Räddningstjänst och polis, för att i dialog med boende skapa tryggare utemiljöer. Samtidigt pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete för området, där staden tillsammans med MKB och Stena Fastigheter Malmö har en gemensam ambition att Bellevuegården ska vara ett attraktivt och grönt område, där boende och verksamma trivs och känner sig trygga.


Här kan du läsa sammanfattningar om det som kom fram under de olika dialogtillfällena.

Sammanställning områdesvandring 2017-09-30 (pdf, 255.4 kB)
Sammanställning områdesdialog Bellevueskolan (pdf, 332.9 kB)
Sammanställning områdesdialog förskolor (pdf, 183.5 kB)


Senast ändrad: 2019-10-04 11:10