Så här ser detaljplaneprocessen ut

En detaljplan behövs för ny bebyggelse, för att ändra innehållet i befintlig bebyggelse eller för att bevara den. I detaljplanen beskrivs hur marken får användas och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område och vilka konsekvenser den får. Här kan du läsa om de olika stegen i arbetsprocessen och hur du kan vara delaktig i den.

I Bellevuegården har detaljplanearbetet startat genom att fastighetsägarna i området vill bygga fler bostäder och för att kunna göra det behövs nya detaljplaner.

Stadsbyggnadskontoret har fått en beställning på detaljplanerna av fastighetsägarna och därefter har stadsbyggnadsnämnden beslutat att planprocessen ska påbörjas i en så kallad anmälan där planuppdraget beskrivs.

Nedan ser du alla stegen från samrådet, då ett första utkast av planen presenteras för allmänheten, fram till detaljplanen börjar gälla. Här ser du också när du har möjlighet att vara med och påverka.

  1. Samråd - Ett första förslag på detaljplanen presenteras för allmänheten. Den sänds ut till sakägare och andra berörda. Sakägare är bl a fastighetsägare och tomträttshavare, men bostadsrättshavare, hyresgäster och boende får också informationen. Du har nu möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

  2. Granskning - Efter samrådet görs en samrådsredogörelse med de synpunkter som kommit in. Sedan görs eventuella justeringar av planförslaget, för att därefter skickas ut på granskning. Då har du en sista möjlighet att tycka till om planförslaget.

  3. Detaljplanen godkänns - Efter att planförslaget varit ute på granskning kan endast mindre ändringar göras, innan stadsbyggnadsnämnden godkänner och antar planförslaget.

  4. Detaljplanen blir juridiskt bindande - Om detaljplanen inte överklagas eller överprövas, vinner den laga kraft. Den blir juridiskt bindande och genomförandetiden börjar gälla. Under genomförandetiden har markägaren rätt att använda och bebygga marken enligt planen.

Senast ändrad: 2019-10-04 11:11