Detaljplaneprocess

Radhus planeras i den sydöstra delen av Östra  Rosengårdsfältet, foto: Bojana Lukac

Radhus planeras i den sydöstra delen av Östra Rosengårdsfältet, foto: Bojana Lukac

Detaljplanen för den sydöstra delen av östra Rosengårdsfältet, som gör det möjligt att bygga 41 radhus på området, antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2018. Skanska och BoKlok bygglov har ansökt om bygglov under 2019 och det är ett pågående arbete. Byggstart för radhusen skulle kunna bli under 2020.    

En ny detaljplan för radhusbebyggelse

Planområdet är idag kommunal mark och planlagd parkmark. Beslutet att ta den sydöstra delen av parken i anspråk för bostadsbebyggelse togs 2012, i samband med att planprogrammet för Herrgården blev godkänt.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Malmö och av nya boendeformer i området. Skanska och BoKlok har en markreservation för planområdet och vill bygga ett fyrtiotal radhus.

För att göra det möjligt att bebygga området, behövdes en ny detaljplan tas fram för fastigheten Rosengård 130:250. Detaljplanen reglerar bland annat hur marken får användas, hur bebyggelsen ska utformas och vilka konsekvenser planen kommer att få.

Allmänheten har tyckt till

I mars 2017 var planförslaget på samråd, som var första tillfället då allmänheten kunde komma med synpunkter på förslaget. Under
samrådsperioden fanns stadsplanerare på Rosengårdbiblioteket för att träffa Malmöbor, som ville prata om planförslaget och hur området kan utvecklas på längre sikt.

De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetades planförslaget ytterligare, för att sedan granskas ännu en gång av allmänheten.

Under våren 2018 var planförslaget på granskning. Det var sista möjligheten för allmänheten att tycka till om planförslaget, innan
detaljplanen godkändes och antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2018.

Radhusen kan börja byggas 2020

Om detaljplanen inte överklagas eller överprövas, vinner den laga kraft. Den blir juridiskt bindande och börjar gälla. Skanska och BoKlok som äger marken, kan börja använda och bebygga marken enligt planen.

Fastighetsägaren har ansökt om bygglov under 2019. Ambitionen är sedan att börja anlägga bygatan vintern 2019/2020 och påbörja radhusbebyggelsen under 2020.   

Senast ändrad: 2019-10-03 17:40