Frågor & Svar

Här har vi samlat frågor och svar om utvecklingen i området.

Planförslaget och bebyggelse

Varför bygger ni på parkmark när det går att bygga på andra ställen?

Till grund för planförslaget ligger dels översiktsplanen, dels planprogrammet för Herrgården och Rosengårdsfältet från 2012, som beskriver ett behov av förtätning i området och en utbyggnad i kanterna av parken, längs Ramels väg och i södra delen av Rosengårdsfältet. Genom att tillföra en ny typ av bostäder till området och omvandla delar av Rosengårdsfältet till en stadsdelspark kommer områdena Herrgården, Örtagården och Västra Kattarp bindas samman på ett bättre sätt.
En sammanvägd bedömning har gjorts av de gröna värdena kontra bostadsbebyggelse i både planprogrammet och i översiktsplanen.

Varför bygger ni radhus när vi behöver fler lägenheter?

Det planeras nya boenden på olika platser både i Rosengård som t ex Culture Casbah och i övriga Malmö. I den här delen av Botildenborg byggs radhus, eftersom det finns ett behov av större boenden. Radhus är en boendeform som inte finns tidigare i området och många önskar äga sitt boende och ha tillgång till trädgård. Radhusen i Botildenborg kommer att byggas av BoKlok, som bygger prisvärda radhus som är attraktiva för många.

När börjar ni bygga?

Detaljplanen beräknas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden under 2018. Därefter kan BoKlok söka bygglov för radhusen och bygget kan troligtvis vara igång under 2020.

Hur många radhus blir det och hur kommer de att se ut?

Planförslaget gör det möjligt att bygga 43 radhus i två våningar med en bostadsyta på ca 110 kvm. Radhusen placeras längs en ny gata som löper i nord-sydlig riktning samt längs med Botildenborgsvägen. De längre huslängorna delas upp och byggnadskropparna förskjuts sinsemellan för att ge variation och småskalighet längs gatan och i några fall för att skapa tillräcklig uteplats på entrésidan. Förrådens placering är viktig för att smalna av gatan med trädplanteringar och i den sydöstra delen även fungera som bullerskydd mot norr. Bostadshusen ska uppföras i material som t ex tegel, puts och trä för att passa in i den omgivande bebyggelsen.

När kommer radhusen och området att bli klart?

Om allt går som det ska kan radhusen börja byggas sommaren 2020 och efter att husen står på plats och allting fungerar med ledningar som el och vatten, kommer fastighets- och gatukontoret (staden) att färdigställa alla gator och grönytor. Inflyttning skulle då kunna ske 2021.

Vem har möjlighet att köpa en bostad?

Du kan ställa dig i kö hos BoKlok. Då är du med i utlottningen som ger möjlighet att köpa bostad i Botildenborg. Har du ekonomi för det och du fortfarande vill köpa bostaden, blir du kontaktad av säljare från BoKlok för en visning.

Vad kommer att hända med hyrorna i området när ni bygger nytt?

Hyresnivåerna får inte sättas fritt av hyresvärden utan ska följa svenska hyresregleringar. En ökad hyra blir inte aktuell om inte hyresvärden renoverar eller höjer enligt övriga marknaden. Alltså är hyresnivåerna i närliggande boenden inte berörda av att radhusen byggs.

Park, grönytor och koloniområde

Vad händer med parken?

Parken blir mindre till ytan och ett antal träd försvinner i samband med att en del av parkområdet bebyggs. Parken som blir kvar kommer att kompletteras med dubbelt som många träd som avverkas, nya sittgrupper, belysning och parkens gångstråk kommer att utvecklas för att binda samman mötesplatser i parken. Detta kommer att regleras i avtal. Även den öppna karaktären runt vattentornet är viktig att bevara i så stor utsträckning som möjligt. Förutom parkens möjligheter till utevistelse och rekreation, behöver parken även ta hand om dagvatten från den planerade bebyggelsen. Detta kommer att ske genom fördröjningsdammar vid två platser, i söder och norr om den föreslagna bebyggelsen. Förutom att omhändertagandet av dagvattnet är en viktig biologisk och teknisk resurs är ambitionen att utnyttja dagvattenhanteringen för att höja parkens rekreativa, estetiska och pedagogiska värden. Denna kompletterar den intilliggande Skoldungen, som använts för utomhuspedagogik och naturstudie

Vad kommer att hända med koloniområdet?

Koloniområdet kommer att behålla och förbättra sin karaktär genom upprustning under de närmaste åren. Bland annat kommer Malmö stad att förnya/förtydliga entréerna, utöka belysningen, rusta upp med staket och växtlighet runtomkring, skapa fler lottplatser genom lika fördelning av befintlig mark och anlägga sittplatser och vindskydd för både odlare och besökare.

Trafik, parkering och buller

Kommer trafiken kring parken att öka?

Förmodligen kommer fler bilar att röra sig till och från området på grund av nya boende. Vi ser över trafiksituationen och har som ambition att sänka hastigheter kring parken och även öka tryggheten för cyklister framöver.

Hur blir det med parkeringsplatser till den nya bebyggelsen?

Bilparkering kommer att finnas på fyra samlade parkeringsytor, som rymmer totalt 65 parkeringsplatser (1,5 parkeringsplatser per bostad, gästparkering inkluderad). Genom samlade parkeringsytor reduceras parkeringsbehovet med 21 parkeringsplatser jämfört med om parkering skulle placeras vid varje radhus. Det innebär även att backrörelser och utfarter ut mot gatan undviks, vilket har en positiv inverkan på trafikmiljön. Det ska finnas utrymme för minst en handikappanpassad parkeringsplats på respektive parkering.

Kommer det att vara mycket buller under byggtiden?

Byggarbetsplatsen kommer att vara bemannad dagtid och om du bor precis bredvid eller besöker parken så kommer du se och höra hur bygget fortskrider. Ambitionen är att det ska störa så lite som möjligt.

Vad tänker ni göra åt trafiken och ljudnivåerna från Inre Ringvägen?

En uppdaterad trafikbullerutredning gjordes i januari 2017, med anledning av att kvartersområdets bebyggelse ritats om. I rapporten konstateras bland annat att:

De planerade radhusen påverkas av trafikbuller från den vältrafikerade Inre Ringvägen samt den närbelägna Botildenborgsvägen. Mellan radhusen och den Inre Ringvägen finns Botildenborgs vattentorn, som delvis skärmar ljud från Inre Ringvägen. Vid några huskroppar överskrids värdena för trafikbuller vid bostäder och rapporten ger också förslag på vilka åtgärder som kan göras för att uppfylla riktvärdena. T ex föreslås en ca 1,5-1,7 meter hög och tät skärm för radhusen mot Botildenborgsvägen, för att uppfylla bullerkraven för uteplatserna. 

Senast ändrad: 2018-11-12 10:14