Publicerad 2018-05-22 16:39

Senast uppdaterad 2019-07-10 16:09

Planförslag för Botildenborg ute på granskning

Karta över planområde Dp 5448, Botildenborg

Karta över planområde Dp 5448, Botildenborg

Planförslaget för Botildenborg, Dp 5448, är nu ute på granskning. Granskningsperioden pågår till och med den 5 juni 2018.

I planprogrammet för Herrgården och Rosengårdsfältet beskrivs behovet av förtätning och utveckling av parken. Planförslaget för Botildenborg gör det möjligt att på Rosengårdsfältet bygga cirka 41 stycken radhus – en bostadstyp som idag inte finns i närområdet.

En avvägning har gjorts mellan behovet av bostäder och parkens rumsliga kvalitéer och dess koppling till omgivningen. Byggrätterna för radhus är placerade med hänsyn till siktlinjer och rörelser in och ut ur parken. Här ska utemiljöer med kvaliteter kunna skapas, med grönska, bullerskydd och ”ögon på gatan”. Planförslaget har utformats så att hårdgjorda ytor för biltrafik och fordonsparkering minimeras. Bebyggelsen ska bli en naturlig övergång mellan villorna och parken.

Berörda sakägare och myndigheter har möjlighet att lämna syn­punkter på förslaget till utveckling av Botildenborg. Granskningstiden pågår till och med den 5 juni 2018.