Bygga Bunkeflostrand

Flygbild över Bunkeflostrand, foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Som en del av detaljplanearbeten som pågår i Bunkeflostrand bjöd stadsbyggnadskontoret in till ett dialogmöte i Bunkeflo Strandkyrka den 8 november och den 5 december 2016. Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp på mötena.

Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad ordnade den 8 november och den 5 december ett dialogmöte med boende i Bunkeflostrand med anledning av den utbyggnad som sker i området. Syftet var att informera om det arbete som pågår och lyssna på de boende för att samla in frågor och farhågor.

Stadsbyggnadskontoret har identifierat att det finns ett stort engagemang för sitt område och att vi i fortsättningen behöver skapa fler tillfällen där dialog är möjlig och där boende och andra verksamma i området kan bli mer delaktiga.

Nedan har en sammanfattning gjorts av det som lyftes på mötena. Varje stycke inleds med en fråga/synpunkt som togs upp följt av ett svar från oss.

Längst ned finns presentationen som visades på mötet den 5 decemeber.

Sammanfattning

(uppdaterad senast 2016-12-07)

Dialog

Varför har ni inte varit ute tidigare och pratat med oss? Vi vill gärna delta och ge våra synpunkter.

Stadsbyggnadskontoret inser att dialoginsatsen inte har varit tillräcklig. Vi ser mycket positivt på det starka engagemang som har visats och att vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den. Vi måste se till att tidigare vara ute och samtala och berätta vilken utbyggnad som är planerad som finns så att delaktigheten kan öka. Malmö stad växer och i utmaningen att bygga en hållbar stad för alla, behöver även våra dialoginsatser förändras. Vi fick in många bra synpunkter under dialogmötena som vi tar med oss.


 

Trafik

Trafikvägar till och från Bunkeflostrand, hur ska ni lösa det?

Fler människor väljer att bo i Malmö och många vill ha nära till stadens utbud. För att möjliggöra det ska stadens tillväxt i huvudsak ske inom den befintliga bebyggelsestrukturen. Då kan den befintliga infrastukturen nyttjas av fler - vilket är resurseffektivt och ekonomiskt hållbart.

För att klara en kraftig tillväxt och alla nya resor och transporter som det ger, måste vi använda ytorna i staden på ett smartare sätt. Kommunfullmäktige i Malmö har därför beslutat om en trafik- och mobilitetsplan. I den står det bland annat att mängden biltrafik på våra gator, överlag ska vara samma år 2030 som det är i dag, trots en befolkningsökning. För Bunkeflostrand innebär det att andelen bilresor ska minska från 62 % till 45 %, fram till år 2030. Om fler fortsätter att välja bilen för många resor, så kommer det att bli svårare att köra bil i Malmö. Framkomligheten för de som har ett behov av att köra bil försämras. Dessutom blir luften sämre, bullret ökar och det blir mindre plats för parker, torg och gatuliv.

För att 100 000 fler Malmöbor ska få plats i staden, måste fler i stället gå, cykla eller åka kollektivt. Då blir Malmö mer tillgängligt och hållbart. För att nå målet krävs det att staden utvecklar och förbättrar staden för cyklister, fotgängare och de som åker kollektivt. Staden måste också, tillsammans med invånare och andra aktörer, tillsammans arbeta för ett förändrat resebeteende. Det gör vi genom att involvera, inspirera och informera, så att fler upptäcker alternativ till bilen.

Cykeln är ett snabbt färdmedel även för boende i Bunkeflostrand. Att cykla till Limhamns centrum och Hyllie centrum tar knappt 15 minuter. Malmö centrum nås på ca 30 minuter, och ännu snabbare går det på en elcykel. Utforska gärna Malmö stads cykelnät och upptäck nya cykelvägar. Tillsammans med Skånetrafiken arbetar staden kontinuerligt med att förbättra kollektivtrafiken till och från Bunkeflostrand, så att det blir snabbare och bekvämare att resa med buss. Linje 4 och 6 är två linjer som är högt prioriterade.

Förtätningen med bostäder sker i huvudsak i den yttre kanten av Bunkeflostrand i anslutning till de större gatorna Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen. På lite längre sikt, när målsättningen om en lägre andel bilresor enligt trafik- och mobilitetsplanen uppnås, kommer trafikmängderna balanseras på nuvarande nivåer. Inledningsvis kan det dock ske en ökning av trafiken med upp mot ca 20 % jämfört med idag, i de större gatorna. Trafikökningen i det lokala gatunätet kommer överlag att bli mindre. Det befintliga gatunätet bedöms ha kapacitet för ett högre trafikflöde.

Här kommer en beskrivning av hur trafiken påverkas i området med anledning av detaljplanen Fältmätaren, som arbetas fram just nu:

Parkering

Parkeringsbehovet ska lösas på kvartersmark, alltså inom MKB:s område. Parkering i lokalgatorna kan inte tillgodoräknas för att lösa behovet. Detsamma gäller för befintliga bostäder. Bilinnehavet för de befintliga flerbostadshusen är 0,85 bilar/hushåll enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Statistiken innefattar även förmånsbilar och företagsbilar.

Trafikmätning

De trafikmätningar som gjordes tidigare under hösten sammanföll med en omasfaltering som inte uppmärksammats. Gatukontoret kommer att genomföra nya mätningar så fort som möjligt.

Trafiksäkerhet

I området har det endast registrerats några lindriga olyckor de senaste tio åren. De fallen, är olyckor utan inblandning av motorfordon. Det går inte att dra några slutsatser om bristande trafiksäkerhet genom att analysera dessa. Det är dock viktigt att trafikmiljön upplevs som säker och trygg, inte minst för barnen. För närvarande utreds möjligheterna att anlägga en asfalterad gång- och cykelväg i nordsydlig riktning genom parken, samt en säker passage över Bomhögsgatan. 


Förskola

Kommer det finnas tillräckligt med förskoleplatser när det byggs så många nya bostäder?

För snart två år sedan, i januari 2015, rådde ett mindre underskott på förskoleplatser i Bunkeflostrand. Under en begränsad period fick därför ett antal barn förskoleplats i en annan del av staden. I november 2015 öppnade Solurets förskola med drygt 100 platser och sedan dess finns det ett överskott av förskoleplatser i Bunkeflostrand. Under delar av året står ett flertal platser därför tomma.

Ingen annanstans i Malmö råder lika stort överskott på förskoleplatser som i Bunkeflostrand. I flera delar av staden är situationen den direkt motsatta då det är brist på förskoleplatser till alla som önskar det i sitt närområde.

Förskoleplatser fram till 2021

Inflyttningen i Bunkeflostrand har varit stor de senaste åren, inte minst på grund av många nybyggda bostäder men även med anledning av ett betydande generationsskifte i området. Under de närmsta åren går ett stort antal förskolebarn vidare till grundskolan. Samtidigt fylls det inte på med förskolebarn i samma takt som under tidigare år. Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med cirka 140 barn i ålder 1-5 år i de områden som ska bebyggas, medan antalet barn i samma åldrar minskar i befintlig bebyggelse. Totalt förväntas antalet Bunkeflobarn i förskoleålder öka med cirka 80 barn mellan åren 2017- 2021.

Under 2017 öppnar två kommunala förskolor i Bunkeflostrand. Pärlugglans förskola med 72 platser och Bladbaggens förskola med 160 platser. Det ger totalt 232 förskoleplatser. Samtidigt som de öppnar avvecklas två paviljongförskolor – Ängens förskola och Hedmätarens förskola – som tillsammans har 128 platser. Sammantaget kommer utbyggnaden och avvecklingen alltså att generera 94 nya förskoleplatser enbart under 2017. Med rådande överskott på platser och de nya platser som tillkommer nästa år bedöms därför behovet av förskoleplatser vara täckt fram till 2021.

Behov av förskoleplatser på längre sikt

Det planerade bostadsbyggandet i Bunkeflostrand handlar om 1550 bostäder som kan antas stå inflyttningsklara tidigast om 5-10 år. Om alla 1550 av de planerade bostäderna byggs beräknas de generera ett behov av 345 förskoleplatser på 5-10 års sikt och 175 platser på ännu längre sikt.

Principer för beräkning finns i den kommunövergripande planen Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (PLASMA). I PLASMA anges också de nyckeltal som används för att beräkna behov av förskoleplatser vid planering av nya bostäder. Dagens nyckeltal innebär att det ska planeras 0,2 förskoleplatser per bostad på kort sikt och 0,1 förskoleplatser per bostad på lång sikt. Nyckeltalen håller nu på att ses över för att eventuellt revideras.

Då liknande beräkningar görs vägs, förutom nyckeltalen, en rad faktorer in såsom befolkningsprognos, antalet barn i området som går vidare till grundskolan inom en viss tidsperiod, om det finns förskolelokaler med tillfälliga bygglov eller som av andra orsaker måste avvecklas, vilken typ av bostäder som ska byggas samt vilken ålder de nyinflyttade förväntas ha.

För att täcka upp det långsiktiga behovet av förskoleplatser planeras ytterligare två nya permanenta förskolor i Bunkeflostrand inom 5-10 år. En av dessa kommer att ha 160 platser och ligga på Gottorps allé. Den andra förskolan kommer att ha 120 platser och ska ligga intill skjutbanan. Skulle behov av förskoleplatser uppstå tidigare finns möjligheter att tidigarelägga byggnationen.

Ytterligare planer på nya förskolor och utbyggnad av befintliga förskolor finns men de ligger längre fram i tiden och är inte beslutade.

Paviljongförskolor

Paviljongförskolorna som finns i Bunkeflostrand kommer på sikt att tas bort. Enligt gällande regler kan en paviljongförskola maximalt få bygglov under 15 år, vilket omöjliggör att de skulle kunna bli permanenta. Exakt tidplan för avveckling av respektive paviljong är inte fastlagd men planering pågår.

Tillfälliga placeringar på Solurets förskola

Under 2015 och 2016 har vi behövt använda lediga platser på Solurets förskola till barn från andra delar av staden som inte har kunnat få plats på en förskola i närheten av hemmet. Barnen med de tillfälliga platserna har gått tillsammans med barn från Bunkeflostrand som har permanenta platser på Soluret.

När barnen med tillfälliga platser flyttat har det påverkat övriga barn. Vi har lärt oss av detta och inför januari 2017, då det kommer nya barn med tillfälliga placeringar på Soluret, har vi organiserat om verksamheten så att barn med permanenta och tillfälliga platser kommer att tillhöra skilda avdelningar. På så sätt skapas inte relationer som måste avslutas då barnen med tillfälliga platser flyttar till sina permanenta förskolor.


Grundskola

Vad är planen när alla bostäder är byggda, får alla barnen plats i Bunkeflostrands grundskolor?

Representant från Grundskoleförvaltningen berättade att Grundskolenämnden fastställer årligen lokalbehovsplanen för grundskoleverksamheten i Malmö. I år omfattar planen flera så kallade lokalbehovsområden, där Klagshamn och Bunkeflo utgör ett av Västers områden.

Grundskoleförvaltningens lokalplanering utgår från befolkningsprognosen 2016 som tas fram av Stadskontoret. Prognosen utgår från den befolkning som fanns i Malmö den 31 december 2015 och ska beakta effekten av nya bostäder, inflyttning, utflyttning, födelsetal etc. Därefter tas, utifrån schablontal, en prognos fram för utvecklingen av befolkningen i respektive område.  Denna prognos sträcker sig för specifika geografiska områden fram till 2021, men för Malmö som helhet fram till 2026. I lokalbehovsområde Klagshamn Bunkeflostrand förväntas antalet individer i åldern 6-15 år att öka med c:a 750 fram till 2021.  Det totala platsutbudet i området bedöms kunna tillgodose detta platsbehov.C:a 87 % av alla folkbokförda inom området valde en kommunal grundskola inom området i december 2015. I detta område finns fem grundskolor där Gottorpsskolan utgör en skolenhet som nu befinner sig i Sundsbroskolans högstadium, men kommer flytta ut till den nya skolan Gottorpsskolan när denna står klar höstterminen 2017. Gottorpsskolan är dimensionerad för c:a 600 elever i årkurs 7-9.

År 2021 bedöms det finnas c:a 200 platser i merkapacitet inom området för att täcka eventuella oförutsedda platsökningar.

En stor majoritet av de lokalrelaterade finns inom Väster. Den totala platstillgången kommer fram till 2021 vara god inom detta område som följd av flera pågående och planerade nybyggnationer. 8 av totalt 18 nya grundskolor som planeras färdigställas mellan perioden 2017 -2023 finns inom utbildningsområde Väster. Innerstaden och Norr har däremot betydligt svårare planeringsförutsättningar bland annat som följd av att tillgången på lämpliga skoltomter är begränsad.

Klagshamn Bunkeflo efter 2021 Lokalbehovsplanen för grundskoleverksamheten anger att en ny grundskola utöver Gottorpsskolan kan komma att färdigställas 2023 inom kvarteret Altanen. I skrivande stund finns dock inga beslut kring skolan då osäkerheter förligger beträffande elevutvecklingen efter 2021.


Bostäder

Hur mycket kommer det att byggas i Bunkeflostrand och var?

Bunkeflostrand har idag en blandad bostadsbebyggelse med villor, radhus och flerbostadshus, där du som Bunkeflostrandbo har möjlighet att antingen äga eller hyra din bostad. Enligt översiktsplanen kommer Bunkeflostrand efterhand att byggas ihop med Limhamn i norr, Vintrie och Hyllie i nordöst. I ett geografiskt perspektiv ligger Hyllie i ett centralt läge. Det tar idag ca 15 min att cykla från centrala Bunkeflostrand till Hyllie. Bunkeflostrand har kommit i ett nytt geografiskt läge i staden och i regionen. Malmö är en storstad som växer.

Genom framtagna detaljplaner och planprogram i Bunkeflostrand, finns möjlighet att uppföra ca 1550 nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Antalet planerade bostäder i Bunkeflostrand tillmötesgår därmed behovet enligt gällande befolkningsutveckling. Det är sedan fastighetsägaren som bestämmer när byggnationen ska påbörjas. Stadsbyggnadskontoret bedömer att utbyggnaden av dessa bostäder bör kunna ske inom de närmaste 5-10 åren.

Förutom detaljplaner för bostäder, har Staden tagit fram detaljplaner för bland annat skolor och förskolor.

I detaljplaneprocessen finns det möjlighet för boende i området att inkomma med synpunkter dels under samrådstiden, dels under granskningstiden.

De boende som blir direkt berörda av en detaljplans förslag, får automatiskt information utskickad i sina brevlådor alternativt information i trapphusen. Övriga Bunkeflostrandbor har möjlighet att följa detaljplanprocessen på kommunens hemsida och i dagstidningarna.

Även om man som Bunkeflostrandbo inte är direkt berörd av en detaljplan, har man ändå möjlighet att skicka in sitt skriftliga yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

Avseende detaljplanen 5477 Fältmätaren, kommer Stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet inför nästa fas i detaljplanearbetet – granskningsfasen -under vintern 2016/2017. I granskningsfasen bearbetas samrådsförslaget vidare genom sammanvägningar mellan inkomna yttrandena, förvaltningarna i staden, och byggherren. Under granskningstiden kommer möjlighet att finnas att återigen inkomma med synpunkter på planförslaget.

Pågående detaljplaner och planprogram i Bunkeflostrand:

Bostäder ca 1550:

 • Detaljplan 5311 Skjutbanan Bunkeflostrand 155:3 medger ca 550 bostäder varav ca 510 lägenheter och ca 40 enbosbostadshus/radhus.
 • Detaljplan 5047 Ängslätt 1 ger möjlighet till ca 20 lägenheter.
 • Detaljplan 5477 Fältmätaren 1 mfl ger möjlighet till 120 lägenheter.
 • Detaljplan 5398 Bunkeflostrand 1:97, 1:92 och 1:67 ger möjlighet för 60 radhus/ enbostadshus.
 • Planprogram 6049 Gottorps allé ger ca 250 enbostads/ radhus samt 200 lägenheter. Ett fortsatt detaljplanearbete avser att påbörjas inom det närmast året.

För skolor och förskolor finns följande pågående planer:

 • Detaljplan 5311 Skjutbanan Bunkeflostrand 155:3 medger förskola för 120 barn.
 • Detaljplan 5519 Städet 1, privat grundskola för 350 elever.
 • Planprogram 6049 Gottorp allé medger förskola för 160 barn.
 • Ny detaljplan för kv Altanen med 630 elever.

Förutom pågående planer, finns även antagna planer som fått laga kraft men som ännu inte bebyggts eller är under uppbyggnad:

 • Detaljplan 4560 Norr om Bunkeflostrand upp motorvägen, möjliggör bebyggelse för verksamheter och bostäder. Antal bostäder anges inte specifikt.
 • Detaljplan 5167 Kommunal grundskola vid Gottorps allé åk 6-9 för 600 elever samt förskola för 144 barn.
 • Detaljplan 5021 mot Gottorpsvägen- möjliggör 250 nya bostäder varav ca 175-200 lägenheter samt 50-75 radhus.

Fritid/Idrott

Hur ser arbetet ut med att tillgodose föreningslivets behov av yta? Till exempel sporthallar och idrottsplatser.

Fritidsnämnden samarbetar med de olika skolnämnderna när det gäller att samutnyttja anläggningar och lokaler så effektivt som möjligt. Innan en ny skola byggs tas frågan om det ska anläggas en idrottshall samtidigt upp. På dagtid är det skolan som använder lokalerna och på kvällar och helger är det föreningar och enskilda grupper som hyr lokalerna av Fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen har också en dialog med idrottsföreningarna när det gäller behovet av grönytor/planer för att möta föreningslivets och allmänhetens behov.

Några konkreta exempel på vad som är på gång just nu:

 • Vid Gottorpskolan kommer det att anläggas en sporthall för till exempel gymnastik, innebandy och handboll. Denna sporthall öppnar hösten 2017.
 • I stadsområde väster byggs också en sporthall i Hyllie, som kommer att ha specialgolv för gymnastik.
 • I Elinegård planeras en gymnastiksal med byggstart 2019.
 • Vid Glasbruksskolan i Limhamn har det nyligen byggts en ny sporthall.
 • Vi projekterar även ett nytt större omklädningsrum med föreningslokaler vid Bunkeflo IP.
 • På Bunkeflo IP läggs en konstgräsplan på den befintliga grusplanen för att förbättra kvaliteten och för att öka antalet tillgängliga timmar.

I Fritidsförvaltningens kommande uppdrag kommer det att tillföras ansvar för fritidsgårdar och aktivitetshus. I våra gymnastik- och sporthallar (nya som befintliga) så planerar vi för flexibla lokallösningar som gör att lokalerna bättre anpassas för till exempel dans och kampsporter.

Hur mycket nyttjas anläggningarna i Bunkeflostrand idag? Inventering görs kontinuerligt för att se hur mycket anläggningarna nyttjas. När vi gör en bedömning av till exempel behovet av sporthall så tar vi fram en samlad bild där bland annat befolkningstillväxt och föreningarnas behov är två parametrar. Vi tittar också på att både satsningar på bredd och elit ska tillgodoses. Den generella bilden av nyttjandet av anläggningarna i Bunkeflostrand är att de är i stort sett fullbelagda under föreningarnas verksamhetstider.         

I Bunkeflostrand finns idag:

 • Bunkeflo IP med sina fotbollsplaner
 • Sundsbrohallen        
 • Wihlborgs arena (privat, fotboll)

Ett urval av närliggande anläggningar till Bunkeflostrand:

 • Pilbäcks IP, med konstgräsplan och sporthall (Tygelsjö)
 • Hyllie Sportcenter
 • Malmö ridklubb
 • Klagshamns ridklubb
 • Hylliebadet
 • Limhamns IP med fotbollsplan och tennisbanor
 • Skatebana vid Hylliebadet
 • Limhamns Ishall
 • Under uppförande: Nya Hyllievångs sporthall med gymnastikinriktning
 • Gym/fitness-center (t ex i Limhamn, Hyllie, Lorensborg m fl)
 • Hylliekrokens golfcenter
 • Limhamnsfältet (bågskytte, ridning, rugby m.m.)  

Dessa anläggningar täcker även upp ett större upptagningsområde.

Centrum 

Hur ser utvecklingen av Bunkeflostrands centrum ut?

Avseende Bunkeflostrands centrum har Stadsbyggnadskontoret inlett en dialog med fastighetsägaren om utveckling av centrum och dess innehåll. Mer finns inte att säga i dagsläget


Senast ändrad: 2020-04-16 15:31