Gottorps centrum

Detaljplanearbete pågår för Gottorps gård dp 5567 samt Gottorps Allè dp 5548 och dp 5615.

Detaljplanearbete pågår för Gottorps gård dp 5567 samt Gottorps Allè dp 5548 och dp 5615.

Bunkeflostrand har idag brist på handel och service. Men genom utbyggnaden av Gottorpsområdet finns goda förutsättningar att etablera ett kompletterande centrum i den norra delen.

Mot bakgrund av den utbyggnad som pågår och den brist på service som finns i stadsdelen, gjordes en handelsutredning för Bunkeflostrand under hösten 2018. Utredningen undersökte vilka förutsättningar som finns för handel i Bunkeflostrand och här är några av slutsatserna.

  • Ett förbättrat utbud av dagligvaror och service är nödvändigt för att utveckla Bunkeflostrand som en attraktiv boendeort.
  • Ett stärkt dagligvaruutbud i Bunkeflostrand kan även fungera som dragkraft för mindre etableringar inom handel, kafé och restaurang, om de samlokaliseras.
  • Handelsutredarna bedömer att det finns förutsättningar att etablera ett kompletterande centrum utmed Gottorpsvägen i östra Bunkeflostrand, där en stor del av utbyggnaden av bostäder planeras.

Intresse finns att etablera sig i området

Läget vid Gottorpsvägen har både för- och nackdelar jämfört med befintligt centrum. Avståndet från de västra delarna av Bunkeflostrand blir längre, men i det nya läget finns bättre förutsättningar för tätare bebyggelse som ger större underlag för service och handel. Många färdas också till och från Bunkeflostrand längs Gottorpsvägen och trafiksituationen vid det befintliga centrumet, kommer att avlastas.

I nuläget finns redan intresse från några olika aktörer och verksamheter att etablera sig i det nya området.

Workshop om ett kompletterande centrum

Hur kan nya service- och handelsfunktioner i Gottorp bidra till ökad trivsel och trygghet och bli en ny mötesplats i Bunkeflostrand? Den 26 november hölls en workshop om Gottorps centrum som stadsplanerare från Malmö stad och markägarna Skanska bjöd in till.

Under workshopen deltog representanter från några verksamheter som är intresserade av att etablera sig i området, representanter från CTC:s lokala områdesteam för Bunkeflostrand och Bunkeflostrandbor i olika åldrar.

Resultatet från workshopen kommer att ingå som underlag i detaljplanen och gestaltningen för Gottorps centrum (Dp 5615).

Senast ändrad: 2020-10-12 19:12