Handelsutredning för Bunkeflostrand

För att kunna utveckla Bunkeflostrand till en attraktiv boendeort, är det nödvändigt att förbättra utbudet av dagligvaror och service. Det visar en handelsutredning som gjorts för Bunkeflostrand. Att behovet finns har invånarna själva gett uttryck för i en enkät.

Under hösten 2018 gav stadsbyggnadskontoret konsultföretaget Tyréns i uppdrag att göra en handelsutredning för Bunkeflostrand. Bakgrunden till uppdraget är det detaljplanearbete som pågår i Bunkeflostrand, som kan ge 2000 till 3000 fler invånare de kommande fem till tio åren.

I takt med att Bunkeflostrand växer, finns det behov av att se över vilken omfattning den kommersiella servicen kan få med en växande befolkning. Handelsutredningen beskriver vilka förutsättningar som finns
för handel i Bunkeflostrand och tar även upp betydelsefulla omvärlds- och
framtidsfaktorer som kan påverka. Tidsperspektivet är cirka 20 år framåt i tiden.

Här är några av slutsatserna:

  • Ett förbättrat utbud av dagligvaror och service är nödvändigt
    för att utveckla Bunkeflostrand som attraktiv boendeort.
  • Ett stärkt dagligvaruutbud i Bunkeflostrand kan även fungera
    som dragkraft för mindre etableringar inom handel, kafé och restaurang, om de samlokaliseras.
  • Handelsutredarna bedömer att det finns förutsättningar att
    etablera ett kompletterande centrum utmed Gottorpsvägen i östra Bunkeflostrand, där en stor del av utbyggnaden av bostäder planeras.

761 personer har tyckt till om behovet av service

I december 2018 genomfördes en handelsenkät riktad till
boende och verksamma i Bunkeflostrand. Syftet var att undersöka hur behovet av service ser ut i stadsdelen. Enkäten spreds via malmo.se och en lokal Facebookgrupp i Bunkeflostrand och kompletterar den handelsutredning som gjordes av Tyréns under hösten.

Den övervägande majoriteten av de 761 personer som svarat har behov av mer service i Bunkeflostrand och högst på önskelistan finns apotek, café och livsmedelsbutik. Utöver det nämns också gym/träningsanläggning, frisör, bageri/konditori, blomsterhandel och restaurang. Många synpunkter handlar också om det befintliga Ängslätt centrum, som inte upplevs som attraktivt.

Förutom det kommersiella serviceutbudet nämns behov av
samlingslokal/mötesplats, utökade öppettider på bibliotek och vårdcentral, öppen förskola och fler aktiviteter och mötesplatser för barn och unga.

Svaren ger både Malmö stad och kommersiella aktörer en bättre
bild av vilka behov som finns i Bunkeflostrand och är värdefullt  underlag till den strategiplan som nu arbetas fram för hela stadsdelen.

Detta frågade vi om och så här blev svaren

Så här ser fördelningen ut av de som svarat på enkäten

Ålder
49% är 40-59 år
40% är 21-39 år
11% är antingen under 20 år eller över 60 år


Kön

64% är kvinnor
35,6% är män
0,4% definierar sig som annat


Sysselsättning

78% är förvärvsarbetande
7% är egenföretagare
5,5% är pensionärer
5% är studenter
4,5 % är övriga (tex föräldraledig, arbetssökande, sjukskriven)

Senast ändrad: 2020-04-16 15:34