Norra Bunkeflostrand

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Under våren arbetade tre arkitektkontor fram skissförslag på hur de norra delarna av Bunkeflostrand skulle kunna utvecklas. Under sommaren ställde vi ut förslagen och allmänheten fick möjlighet att tycka till. Nu har bedömningsgruppen gjort sin utvärdering.

- Vi tycker att det finns idéer för den östra sidan som är värda att utveckla, till exempel parken som länkar samman områdena. Det finns också kvalitéer kring Kalkbrottsgatan som vi kommer att ta med i detaljplanearbetet. Det är den västra sidan som vi kommer att behöva omarbeta mest. Här har arkitektförslagen inte nått lika långt, antagligen för att den sidan är mer komplex, säger Ivan Gallardo planarkitekt.

Av de synpunkter som vi fått in från allmänheten, uttrycker de flesta ett motstånd till bebyggelse på området. Några få har kommenterat arkitekternas förslag; att det är för hög täthet på bebyggelsen, att naturvärdena går förlorade med förslagen, att det är för höga byggnader och dåliga kopplingar med den omgivande bebyggelsen.

Komplex och svår uppgift

Genom arkitektkontorens förslag har vi fått en bredd av idéer kring hur området kan planeras vad gäller karaktär, gestaltning, skala och rumsligheter. Bedömningsgruppen anser dock att inget av förslagen helt når upp till den nivå som är önskvärd för platsen och utifrån vad som efterfrågades i uppgiften. Svårast har det varit att få en genomförbar lösning i den västra delen. Förslagen har på så vis bekräftat komplexiteten och svårighetsgraden i uppgiften.

Bedömningsgruppen har utgått från följande kriterier när de gjort sin bedömning av arkitektkontorens förslag.

  • Höjd i arkitektonisk gestaltning vad gäller stadsbyggnad och landskap
  • Innovationshöjd i hur de fyra utmaningarna möts; bostäder-naturvärden, hållbarhet, väva samman närområdet samt mötesplatser, rekreation och service.
  • Genomförbarhet

Detaljplanearbete pågår

Under detaljplanearbetet kommer vi att pröva lämpligheten i att marken används till den bebyggelse som planerna föreslår. Vi beräknar presentera ett första planförslag för den östra delen Dp 5622 under våren 2020 och den västra delen Dp 5624 under hösten 2020 .

Bakgrund

Området Norra Bunkeflostrand är utpekat i Malmö stads Översiktsplan som utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse. Delar av området är också utpekat som mark med höga naturvärden i Malmö stads Naturvårdsplan. Övergripande prioriteringar för hela Malmös utveckling är nära, tät och funktionsblandad stad.

 

Området Norra Bunkeflostrand omfattas av två detaljplaner, belägna söder om Yttre Ringvägen på vardera sida om Kalkbrottsgatan. Detaljplanen (Dp 5624) för området väster om Kalkbrottsgatan, antogs politiskt 2016, men överklagades och upphävdes. I december 2018 gav stadsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för området, som ska pröva möjligheten att uppföra främst bostäder, men även bevara stora områden som naturmark. För planområdet öster om Kalkbrottsgatan finns en detaljplan för kontorsbebyggelse. Genom en ny detaljplan (Dp 5622) vill fastighetsägaren göra det möjligt att bygga såväl bostäder som verksamhetslokaler.

 

Norra Bunkeflostrand har främst tre privata fastighetsägare; Magnolia Bostad, PEAB Bostad samt JM, och delar av området ägs av Malmö stad. Det område som avses bli naturmark ägs av Trianon.

Senast ändrad: 2020-04-16 15:34