Norra Bunkeflostrand

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Under våren 2019 arbetade tre arkitektkontor fram skissförslag på hur de norra delarna av Bunkeflostrand skulle kunna utvecklas. Under våren 2020 har ett första planförslag för den östra delen
varit på samråd. Hösten 2020 beräknar vi presentera ett första samrådsförslag för den västra delen.

Olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer

I ett så kallat parallellt uppdrag fick arkitektkontoren ta ett helhetsgrepp för planeringen av de norra delarna av Bunkeflostrand, som omfattas av två detaljplaner söder om Yttre Ringvägen, på vardera sida om Kalkbrottsgatan (Dp 5624 och Dp 5622).

Syftet var att fånga in olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer. Utifrån de förslag vi fick in, kunde staden och fastighetsägarna sedan välja vilka kvaliteter och idéer som vi vill utveckla vidare och pröva i den fortsatta detaljplaneringen av området. Under processen har också allmänheten haft möjlighet att ta del av förslagen och komma med synpunkter.

Detaljplanearbete pågår

Under detaljplanearbetet kommer vi att pröva lämpligheten i att marken används till den bebyggelse som planerna föreslår. Ett första förslag till ny detaljplan för området öster om Kalkbrottsgatan (Dp 5622) har varit på samråd från den 27 mars till 4 maj 2020.

Vi har fått in många synpunkter och de flesta rör naturvärden, trafik och graden av exploatering. Vi ser nu över planförslaget och de bearbetningar som behöver göras till granskningen. Vi beräknar att granskningsperioden blir senare i höst. Då har du ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Vi beräknar även presentera ett första samrådsförslag för den västra delen
Dp 5624 under hösten 2020 .

Bakgrund

Området Norra Bunkeflostrand är utpekat i Malmö stads Översiktsplan som utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse. Delar av området är också utpekat som mark med höga naturvärden i Malmö stads Naturvårdsplan. Övergripande prioriteringar för hela Malmös utveckling är nära, tät och funktionsblandad stad.

 

Området Norra Bunkeflostrand omfattas av två detaljplaner, belägna söder om Yttre Ringvägen på vardera sida om Kalkbrottsgatan. Detaljplanen (Dp 5624) för området väster om Kalkbrottsgatan, antogs politiskt 2016, men överklagades och upphävdes. I december 2018 gav stadsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för området, som ska pröva möjligheten att uppföra främst bostäder, men även bevara stora områden som naturmark. För planområdet öster om Kalkbrottsgatan finns en detaljplan för kontorsbebyggelse. Genom en ny detaljplan (Dp 5622) vill fastighetsägaren göra det möjligt att bygga såväl bostäder som verksamhetslokaler.

 

Norra Bunkeflostrand har främst tre privata fastighetsägare; Magnolia Bostad, PEAB Bostad samt JM, och delar av området ägs av Malmö stad. Det område som avses bli naturmark ägs av Trianon.

Senast ändrad: 2020-07-07 16:40