Parallellt uppdrag Norra Bunkeflostrand

Under våren 2019 fick tre arkitektkontor i uppdrag att skissa på de norra delarna av Bunkeflostrand. Syftet var att fånga in olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer, som skulle kunna utvecklas vidare och prövas i detaljplanerna för området.

Arkitekternas förslag visar olika stadsbyggnadsidéer

I ett så kallat parallellt uppdrag fick arkitektkontoren ta ett helhetsgrepp för planeringen av de norra delarna av Bunkeflostrand, som omfattas av två detaljplaner söder om Yttre Ringvägen, på vardera sida om Kalkbrottsgatan (Dp 5624 och Dp 5622).

Syftet var att fånga in olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer. Utifrån de förslag vi fick in, kunde staden och fastighetsägarna sedan välja vilka kvaliteter och idéer som vi vill utveckla vidare och pröva i den fortsatta detaljplaneringen av området.

Så här gick det parallella uppdraget till

  • 26 mars uppstartsmöte med arkitektkontoren Tredje natur, Stadstudio och White. Förutsättningarna för uppdraget anges i ett program. Som underlag till programmet ingår de synpunkter som vi på olika sätt fått in från boende och verksamma i Bunkeflostrand.
  • 3 april workshop med arkitektkontor, fastighetsägare, stadsplanerare i Malmö stad och boende i Bunkeflostrand.
  • 10 juni slutinlämning av arkitektkontorens skissförslag.
  • 17 juni till 18 augusti ställdes förslagen ut på biblioteket i Bunkeflostrand. Då fanns det möjlighet att tycka till och komma med synpunkter på förslagen.
  • En bedömningsgrupp med representanter från Malmö stad och fastighetsägarna, har gjort en bedömning av förslagen och har valt ut några idéer som kommer att utvecklas och prövas i detaljplanerna för området. Bedömningsgruppen har tagit del av de synpunkter som kommit in från allmänheten inför sitt beslut.
  • Vi beräknar att presentera ett första planförslag för den östra sidan Dp 5622 i slutet av 2019 och för den västra sidan Dp 5624 under våren 2020. Under det formella samrådet har du möjlighet att komma med synpunkter på planförslagen.

Ta del av arkitekternas skissförslag

Senast ändrad: 2019-10-17 14:20