Elinelund

Lekplats i Elinelundsområdet

Lekplats i Elinelundsområdet

Förvandlingen av Elinelund är i full gång. Området utvecklas till ett bostadsområde med skolor, förskolor, affärer och verksamheter.

Detaljplanen för etapp 2 av Elinelund (Dp 5618) vann laga kraft i maj i år. Planförslaget innebär en blandad bostadsbebyggelse med runt 700 bostäder och det är Ikano som håller i den.

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

För etapp 3, som till stora delar omfattar området söder om Kalkbrottet och Yttre Ringvägen, finns ett förslag till detaljplan (Dp 5621) som är på samråd från den 22 december 2020 till den 31 januari 2021. Planförslaget innehåller en varierad bebyggelse med runt 2000 bostäder, en grundskola och förskola samt flera parkområden.

Under hösten 2019 genomfördes en markanvisning för de sista obebyggda markområdena i norra delen av Elinelundsområdet. Markanvisningen skedde på befintlig detaljplan (4959) och det blir Veidekke och Svensk husproduktion som kommer att bygga. Byggstart sker under hösten 2020.

När alla tre etapper är fullt utbyggda kommer Elinelund innehålla runt 4000 bostäder.

Arbete med gator och offentliga ytor

Malmö stad håller just nu på med att göra klart gator, torg, gång- och cykelbanor, trädplanteringar med mera i området. Det kommer att ske i etapper och anpassas efter de byggprojekt som pågår. Arbetet kommer att pågå fram till 2024.

Senast ändrad: 2020-12-21 09:43