Elinelund

Lekplats i Elinelundsområdet

Lekplats i Elinelundsområdet

Förvandlingen av Elinelund är i full gång. Området utvecklas till ett bostadsområde med skolor, förskolor, affärer och verksamheter.

Detaljplanen för etapp 2 av Elinelund (Dp 5618) vann laga kraft i maj i år. Planförslaget innebär en blandad bostadsbebyggelse med runt 700 bostäder och det är Ikano som håller i den.

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

För etapp 3, som till stora delar omfattar området söder om Kalkbrottet och Yttre Ringvägen, har en detaljplan (Dp 5621) startats upp. Här har man tagit fram en strukturplan för framtida bebyggelse med offentliga rum, grönytor och parker i området. Strukturplanen ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Under hösten 2019 genomfördes en markanvisning för de sista obebyggda markområdena i norra delen av Elinelundsområdet. Markanvisningen skedde på befintlig detaljplan (4959) och det blir Veidekke och Svensk husproduktion som kommer att bygga. Byggstart sker under hösten 2020.

När alla tre etapper är fullt utbyggda kommer Elinelund innehålla runt 4000 bostäder.

Arbete med gator och offentliga ytor

Malmö stad håller just nu på med att göra klart gator, torg, gång- och cykelbanor, trädplanteringar med mera i området. Det kommer att ske i etapper och anpassas efter de byggprojekt som pågår. Arbetet kommer att pågå fram till 2024.

Senast ändrad: 2020-10-22 13:32