Holma och Kroksbäck

Nu finns det ett planprogram för Holma och Kroksbäck. Syftet med ett planprogram är att undersöka på vilket sätt det är möjligt att på sikt utveckla ett större område. Det som föreslås är inte bindande, utan ska ses som ett förslag på vad som kan göras.

Planprogrammet för Holma och Kroksbäck är framtaget eftersom det finns en stor potential i området som det är viktigt att ta vara på. Tider förändras och nya behov uppstår bland medborgarna. I en växande stad är det viktigt att vi hänger med i utvecklingen och planerar för en stad där människor vill leva och bo. Det är bakgrunden till att planprogrammet har tagits fram.

Planprogrammet är inte en juridiskt bindande handling. Det är inte möjligt att bygga på marken enbart med ett planprogram som grund. För detta krävs:

  1. En detaljplan tas fram (ett dokument som säger vad som får byggas på en geografisk plats). Framtagandet av en detaljplan sker först efter initiativ från berörd fastighetsägare. Då finns planprogrammet som ett stöd i framtagandet av en detaljplan. I arbetet med detaljplan genomförs alltid en dialog med berörda i området.
  2. Beslut i nämnd. När detaljplanen är klar fattar stadsbyggnadsnämnden ett beslut om att detaljplanen kan godkännas (efter att planen först har gått ut på remiss till berörda vid två tillfällen)
  3. Den som vill bygga söker bygglov. När stadsbyggnadsnämnden har godkänt en detaljplan kan fastighetsägaren ansöka om ett bygglov. När det blir beviljat är det möjligt för fastighetsägaren att bygga inom området.

Planprogrammet visar kommunens önskade utveckling för området. De skisser som presenteras i planprogrammet kommer att bearbetas vidare i kommande planeringsprocesser och då finns fler möjligheter för alla berörda att påverka det slutliga resultatet.

Resultat från dialogen under samrådstiden

När planprogrammet var ute på samråd (en period då medborgare och myndigheter har möjlighet att lämna in synpunkter på ett förslag), vilket ägde rum hösten 2015, kom det in många synpunkter. Många har deltagit och det starka engagemang som finns för området är mycket positivt och en viktig tillgång för det fortsatta arbetet. Detta vill vi i fortsättningen ta tillvara på. Tack till alla som deltog!  Utifrån de synpunkter som har kommit in har en del ändringar gjorts. Här är några exempel på ändringar:

  • Bebyggelse har tagits bort, flyttats, eller på annat sätt ändrats Till exempel längs Mobäcksgatan i Kroksbäck och Ärtholmsvägen i Holma.

  • Pildammsvägens läge Malmö stad har gjort fler utredningar efter att planprogramet var ute på samråd som, bland annat, visar att det blev mer kostsamt att flytta vägen än att bygga om den i befintligt läge. Förslaget är därför att när Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata så görs detta i vägens befintliga läge. Detta har gjort att den nya bebyggelsen som föreslås längs Pildammsvägen också har ändrats i sin struktur efter samrådet.

  • Utökad studie av trafik I samrådet var det många som uttryckte oro för att förslaget om att öppna upp dagens öst-västliga återvändsgator mot Lorensborgsgatan och Pildammsvägen skulle medföra mer biltrafik inne i bostadsområdena. Därför har trafikförslagen studerats mer och vissa ändringar har gjorts. Till exempel föreslås nu att Bågängsvägen i västra Kroksbäck enbart ska öppnas för gång- och cykeltrafik.

  • Lorensborgsgatan Den föreslagna bebyggelsen längs Lorensborgsgatan har fått kritik från en del boende gällande bland annat att husen placerats för tätt inpå befintliga byggnader. Synpunkterna har lett till att planprogrammet nu visar området kring Lorensborgsgatan som ett utredningsområde.  Fler utredningar behöver göras innan man kan vara säker på hur den framtida stadshuvudgatan och husen intill denna kan se ut.

  • Olika varianter av parkering. Den lediga mark vi har är värdefull. För att kunna använda mark till att bygga bostäder istället för parkeringsplatser, och för att göra bostadsområden trygga från biltrafik, är Malmö stads strategi att om det är möjligt lokalisera parkeringar i ett p-hus. Men även andra parkeringslösningar kan vara möjliga. Det parkeringshus som nu finns med i  planprogrammets illustrationer för området öster om Pildammsvägen, kan exempelvis ersättas med underjordiska garage eller mindre parkeringsdäck.  

Alla inkomna synpunkter finns sammanställda och besvarade i den samrådsredogörelse som tillhör planprogrammet. I samrådsredogörelsen framgår även alla ändringar som har gjorts i planprogrammet efter samrådet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2019-11-05 16:18