Klimatsmarta Hyllie

I slutet av 2009 antog Malmö stad Miljöprogram för 2009-2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets ambition är att Malmö 2020 ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling.

Fyra övergripande miljömål pekas ut:

  • Sveriges klimatsmartaste stad.
  • Framtidens stadsmiljö finns i Malmö.
  • Naturtillgångar brukas hållbart.
  • I Malmö är det lätt att göra rätt.

I energistrategin är den långsiktiga visionen för Malmö (år 2030) att energisystemet ska försörjas från enbart förnybara energikällor och kännetecknas av effektiv och säker energianvändning, som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet.

Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel

Hyllie är Malmös största utvecklingsområde. För att uppnå de högt ställda målen i miljöprogrammet och energistrategin för Malmö, krävs att Hyllie tar viktiga steg och leder utvecklingen mot en hållbar stad. Därför tas ett helhetsgrepp med resurseffektiva strukturer för transporter, energi och mark i Hyllie. Denna del av Malmö ska vara blandad, tätare och utpräglat grönare.

För att nå de uppställda målen har Malmö stad tagit initiativ till en gemensam process med E.ON och VA SYD, och inriktningen, ambitionerna och de gemensamma målsättningarna för Hyllie slås fast i ett klimatkontrakt med visionen:

"Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling".

Med klimatkontraktet ska Hyllie visa vägen för Malmös framtida utveckling som hållbar stad och ligga i frontlinjen när det gäller innovationskraft och förmåga att knyta samman försörjning med användning och beteende.

Energilösningen ska baseras på kretslopp, och ha en hög självförsörjandegrad och en positiv energibalans — det vill säga att energiproduktionen överstiger energianvändningen.

Miljöprogram Hyllie samlar och förklarar alla aspekter av ekologisk hållbarhet i det klimatsmarta Hyllie. Programmet ligger till grund för ett nytt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Den nya metodiken är en dialogprocess som ska sammanföra stadens och de privata aktörers ambitioner och metoder

Mål och fokusområden

Hyllie ska visa vägen för Malmös framtida utveckling som hållbar stad och ligga i frontlinjen när det gäller innovationskraft och förmåga att knyta samman försörjning med användning och beteende.


Målen i korthet innebär

att energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till 100 % av förnybar eller återvunnen energi senast 2020.

att utveckla ett smart integrerade infrastruktursystem för el, gas, värme och kyla med fokus på ett samspel mellan central och lokal produktion, ett så kallat smart grid.  

att bygga effektivt och energisnålt för att utnyttja de övergripande smarta systemens möjligheter.

att försörja energibehovet genom lokalt producerad förnybar energi, t.ex. sol- och vindenergi.

att skapa goda förutsättningar för kollektivt resande och etablera smarta lösningar för gas- och elfordon.

att stimulera en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt.

göra Hyllie till ett världsledande demonstrationsområde för klimatsmarta lösningar.


Fokusområden

Ambitionen är att ta vara på Malmös och Hyllies specifika förutsättningar. Fyra övergripande fokusområden har identifierats som viktiga för framgången i den gemensamma strategi parterna avser följa.


- Energiförsörjning - behov av el, värme och kyla.

- Infrastruktur - distributionslösningar och interaktion mellan system och fastigheter.

- Transportlösningar.

- Konsumtion — styr- och reglersystem, beteende och livsstilsfrågor.

Klimatsmarta Hyllie - framtidens lösningar
Film om visionen för framtidens klimatsmarta Hyllie.
Publicerad augusti 2013.
Medverkande: Malmö stad, E.ON och VA SYD.

English version - Climate smart Hyllie

Vidare läsning

om Malmö stads arbete med
Miljö & Hållbarhet i Hyllie

Ladda ner

Klimatsmarta Hyllie (pdf, 965.9 kB)
Climate-smart Hyllie (pdf, 1.1 MB)
Klimatkontraktet i helhet (pdf, 328.1 kB)
Miljöprogram Hyllie (pdf, 42.4 kB)
Om Miljöprogram Hyllie
(pdf, 28.4 kB)
Miljödokumentation Hyllie del 1 (pdf, 42.4 kB)
Miljödokumentation Hyllie del 2 (pdf, 42.4 kB)
Miljöprogram (pdf, 1.2 MB)
Energistrategi (pdf, 566.8 kB)

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2019-02-08 12:44