Publicerad 2016-11-21 12:10

Senast uppdaterad 2019-06-04 11:28

Klartecken för vattenpark

Illustration: David Wiberg

Malmö Arena är invigd och i december 2010 öppnar station Hyllie då Citytunneln tas i bruk. När Hyllie centrumområde successivt byggs ut behöver även de allmänna ytorna i området ställas i ordning. I den fördjupade översiktsplanen för området har det i anslutning till Hyllie vattentorn reserverats ett område för en allmän park.  

VA SYD och gatukontoret i Malmö stad har inom ramen för Hyllieprojektet gemensamt utvecklat ett program för en park med vatten som tema. Ett koncept som tas fram i samarbete med C Wingren Landskap som extern konsult och utredare.
   
Idén till en pedagogisk vattenpark väcktes av VA-verket i slutet av 1990-talet. VA-verket hade då för avsikt att i egen regi anlägga och driva en vattenpark intill Hyllie vattentorn. Förslaget kunde emellertid inte genomföras förrän planstruktur och markanvändning för Hyllie centrumområde hade utretts och lagts fast.

Byggnad för pedagogisk verksamhet

VA Syd behöver en ny byggnad för att driva pedagogisk verksamhet i. Bedömningen är att detta bör kunna inordnas i parkkonceptet. Detta innebär en byggnad som till största delen placeras under jord och integreras med vattenparkens innehåll och gestaltning.
 
Finansiering
Investeringen för att projektera och bygga Vattenparken är beräknad till cirka 40 miljoner kronor. Utöver det avser VA SYD också att investera i den byggnad som ska vara en del av det pedagogiska projektet och som ska vara öppen i första hand för skolklasser.

Förhandlingar om finansiering av Vattenparken har förts mellan VA Syd och Malmö stad. Det har gällt VA SYDS köp av tomtmarken till Hyllie vattentorn och den planerade byggnaden i vattenparken. Förhandlingarna har också förts om nivån på VA SYDS bidrag till investeringarna i parken och till framtida drift och tillsyn av Vattenparken.
 
Köpeskillingen för tomtmarken föreslås till 20 miljoner kronor och VA Syds bidrag till investeringen föreslås uppgå till 8 miljoner kronor.
 
Av bruttoinvesteringen i Vattenparken täcks alltså 8 miljoner kronor av VA SYD. 26 miljoner kronor fördelas på byggrätterna i Hyllieprojektet, bland annat försäljningen av tomten till vattentornet. Resterande 6 miljoner kronor utgör nettoutgiften för gatukontorets utbyggnadsinvestering.
 
Driftskostnaderna, som ska fördelas mellan VA SYD och Malmö stad, har preliminärt beräknas till en miljon kronor, exklusive kostnad för tillsyn.
 
Tidplan
Hyllieprojektet kommer nu att handla upp projekteringen. Byggstart för de delar som inte kräver detaljplan planeras till senhösten 2009. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med detaljplan för parken.

Källa: Pressmeddelande 2009-06-10

Hyllie i sociala medier
Facebook
Twitter
Flickr
Issuu
YouTube

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com