Hyllie får 47 miljoner till smarta nät

Energimyndigheten har beslutat stödja Malmö stad och E.ON i arbetet för att bygga smarta nät i stadsdelen Hyllie. Det handlar om 47 miljoner kronor som staten bidrar med till intelligenta lösningar för styrning och lagring av energi i stadsdelen. Därmed tar Hyllie ytterligare ett steg mot att bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

- Detta är ett mycket positivt besked som skapar förutsättningar för ett hållbart energisystem i Hyllie där individens aktiva val blir centralt. I Hyllie kommer boende själva kunna producera förnybar el. Det kommer också vara enkelt för de boende att styra elförbrukningen till tidpunkter då tillgången på el från förnybara energikällor är stor. Det ska vara lätt att leva klimatsmart i Hyllie, säger Per-Arne Nilsson, avdelningschef, Miljöförvaltningen.

Producera egen el
Smarta nät gör boende och näringsidkare till aktiva aktörer på elmarknaden. De kommer själva till stor del kunna mäta och styra produktion och förbrukning i sina lägenheter eller fastigheter. Exempelvis kan tvättmaskinen startas eller elbilen laddas på den tidpunkt då det finns god tillgång på el från förnybara energikällor. Det kommer även bli möjligt för konsumenter att själva producera el och sälja den vidare.

- Det kommer att bli mycket intressant att se i vilken utsträckning det går att påverka konsumenternas beteende i en energibesparande riktning med hjälp av olika verktyg, säger Kenneth Asp vid Energimyndigheten

Öresunds klimatsmartaste
Hyllie är Malmös största utvecklingsområde som fullt utbyggt år 2030 kommer omfatta omkring 9000 bostäder och nästan lika många arbetsplatser. Visionen för Hyllie finns undertecknat i det klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Klimatkontraktet slår fast att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och energiförsörjningen senast 2020 ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi.

Testområde för nya lösningar
Med 100 procent förnybar energiförsörjning är det viktigt med ett energisystem där användning av energi kan styras efter tillgång. Här kommer Hyllie ligga i den absoluta framkanten och E.ON och Siemens har som avsikt att göra Hyllie till ett testområde för lösningar som de sedan kan applicera i övriga Europa. Hyllies energisystem är ett samarbete mellan E.ON, Malmö Stad och VA Syd, med Siemens som ledande leverantör av energiteknik, och som involverar en rad byggherrar och andra aktörer aktiva i Hyllie.

Klicka på bilden för att ladda ner hela schemat.

Illustration: E.ON

1 Bättre kontroll över el- och värmeförbrukning
Med tekniska lösningar för att mäta och visualisera energiförbrukningen i hemmet får invånarna bättre kontroll över sitt eget energibeteende.
2. Smarta hem ger nya möjligheter
Nya lösningar för styrning och optimering av energianvändning skapar förutsättningar för invånare att ta en mer aktiv roll i Hyllies energisystem.
3. Konsumenten blir själv producent av både el och värme
Integration mot el- och fjärrvärmenätet ger möjlighet för enskilda hushåll att producera egen energi och sälja den vidare.
4. Smarta nät ger effektivare energidistribution
E.ONs lösningar för bättre funktionalitet i el- och fjärrvärmenäten stödjer invånarnas roll som både konsument och producent av energi.
5. Minskade koldioxidutsläpp med lösningar för hållbart resande
Biogasproduktion, tankställen och laddningsstationer för elfordon vid hem och arbetsplatser låter invånarna i Hyllie bidra till minskade koldioxidutsläpp.
6. Resurs- och klimateffektiv energiproduktion
Hyllie kommer att försörjas med el, värme och kyla baserad på förnybar energi från vind, sol och resurskretslopp på avfall som ger fjärrvärme, el och biogas.
7. Energilagring med rätt byggteknik
Genom att bygga hus med väggar som bevarar värmen längre blir energilagring en kostnadsbesparingsmöjlighet för invånarna i Hyllie.

Ladda ner
Klimatkontrakt (pdf, 3.2 MB)

Tidigare I FOKUS
Hyllie blir global förebild

Relaterat innehåll
Klimatsmarta Hyllie

Senast ändrad: 2015-06-09 11:08