Malmö kvitterar god bostadsplanering i Hyllie

Illustration: Dziugas Lukosevicius

I Malmö finns en utbyggnadskapacitet för ca 20 000 lägenheter på kommunal mark enligt den aktuella översiktsplanen. Av dessa planeras ca 9 000 bostäder i ett fullt utbyggt centrum i södra Malmö - det som idag kallas Hyllie utbyggnadsområde. En viss försiktighet finns dock bland malmöborna för det nya Hyllie i valet av bostadsområde - men fullt tillräckligt jämfört med antalet bostäder som ska byggas. Det visar en ny undersökning som staden gjort tillsammans med områdets bostadsaktörer.

I södra delen av Malmö håller ett nytt centrum på att ta form. Inte bara med betydelse för Hyllie som stadsdel, utan även för hela Malmö och Öresundsregionens tillväxt. Från station Hyllie, som ligger i hjärtat av området, är restiden 12 minuter till Kastrup och 5 minuter till Malmö C. Det ger centrumområdet i Hyllie en optimal placering mitt i regionen. Och det är därför ett flertal funktioner nu börjar växa upp runt Malmö Arena och Stationstorget, som t ex köpcenter, mässanläggning, hotell och kontorsbyggnader. Men här planeras också bostäder. I första utbyggnadsetappen som beräknas starta i början av nästa år med en successiv utbyggnad fram till 2015 ska sammanlagt ca 2 500 lägenheter uppföras av 19 olika byggherrar. 

I samband med sälj- och byggstarten av dess bostäder har Malmö stad och aktuella byggherrar genomfört en större undersökning bland ca 2 000 hushåll i Malmö för att ta reda på vad man definierar som en bättre stad och ett bättre liv kopplat till boendet. Dessa aspekter har man vidare låtit mäta med malmöbornas syn på Hyllie centrum och kännedom om de planerade bostäderna i området.

Undersökningens resultat visar att kunskapen om och attityden till Hyllies utbyggnad är god. Nästan 8 av 10 har känner till den. Och av dessa är 6 positivt inställda till det som sker i området. Däremot är det bara drygt hälften som anser att Hyllie har en unik position i regionen och en majoritet anser att det finns andra likvärdiga områden i Malmö när det gäller boendemiljön.

- Jag förstår att malmöborna greppar nutiden bättre och utgår från det som i dagsläget finns i området. Men vi som har planerat Hyllies utveckling under flera år står mer i framtiden och ser utbyggnaden i ett vidare perspektiv, säger Magnus Alfredsson som är projektledare för Hyllies utbyggnad i Malmö stad. Infrastrukturen tillsammans med de bostäder och arbetsplatser som planeras här kommer att ha stor inverkan på Malmös tillväxt som helhet, säger han och tillägger att platsens geografiska position kommer skapa ett centrum i södra Malmö som med sin station knyter närmare an till Köpenhamn och resten av världen. 

Kännetecknande för ett bra boende kopplat till en bättre stad och ett bättre liv enligt den nyss gjorda undersökningen är främst trygghet följt av bra gång- och cykelvägar och närhet till bra kollektivtrafik. Man vill även att det ska vara grönt och lummigt där man bor samt ha nära till naturen. I valet av bostad ansågs en bra planlösning och god fastighetsskötsel vara bland de viktigaste. Balkong och en hyresvärd med gott rykte ansågs också ha betydelse.

Av de 15 mest avgörande faktorerna vid valet av bostadsområde ansågs Hyllie bara leva upp till 4 av dem då 2 500 bostäder står färdiga 2015. Dessa är närhet till bra kollektivtrafik, närhet till affärer och shopping, bra tillgänglighet med bil samt att det finns öppna ytor. Och på frågan till de malmöbor som planerar att flytta inom staden de kommande 5 åren är det endast 1 av 5 som kan se Hyllie som ett alternativ.

- För de aspekter som skapar en bättre stad och ett bättre liv ligger ett stort ansvar hos oss i staden, säger Petra Amsbeck som är projektledare i Malmö stad för bostadsetappen för ca 1 700 bostäder som ska uppföras längs Hyllie allé i centrumområdet. I dagsläget är det inte svårt att skapa ett generellt intresse kring Hyllies utveckling. Men det är desto svårare att locka boende hit när de ännu inte finns något att visa. Marken för de planerade bostäderna är idag bara tomma ytor eller provisoriska bilparkeringar, förklarar hon.

Citykänslan, det centrala läget med närhet till arbete och vänner är en del av de faktorer som Hyllie saknar för ett avgörande val av bostadsområde enligt undersökningen.

- Det är omöjligt att bygga en citykänsla i en stadskärna som precis slagit rot, menar Petra. Det är istället förutsättningarna för en sådan som nu skapas genom en grön och tät stadsbebyggelse, där både hyresrätter och bostadsrätter blandat med verksamheter, skolor och torg inom kort ska växa fram.

Petra lyfter hellre fram att över hälften av malmöborna från undersökningen tror på att Hyllie kommer att erbjuda boende och boendemiljö i hög klass och att området kommer att bli attraktivt att leva och bo i. Det är både hon och de aktuella byggherrarna för bostäderna övertygade om.

Magnus ser också positivt på undersökningens resultat. -Nu har vi ett resultat att utgå ifrån. Tillsammans med bostadsbyggarna, har vi ett viktigt arbete framför oss. Vi måste visa och kommunicera framtidens boende i en attraktiv ny del av Malmö. Med de unika förutsättningar som Hyllie har och med den planering som nu sker, där Hyllie ska bli Öresundsregionens mest klimatsmarta stadsdel, kommer intresset för att bo i Hyllie öka, säger Magnus.

Statistiskt sett planerar 3 av 10 hushåll i Malmö att flytta inom staden de närmaste fem åren. Det motsvarar ca 46 000 av Malmös hushåll, beräknat på 2008 års boendestatistik. - Om 20 procent av dessa kan tänka sig Hyllie som bostadsområde har vi redan 9 200 hushåll att räkna med. Det motsvarar ungefär lika många bostäder som planeras då Hyllie centrum är fullt utbyggt, summerar Magnus.

Ta del av rapporten från marknadsundersökningen (pdf, 4.7 MB)

Senast ändrad: 2017-01-23 11:54