Torg möts i stad och land med boendet i Hyllie

Utbyggnadsområdet i södra Malmö är en plats med kontraster. Kring Stationstorget växer storskaliga byggnader fram. Här knyts också huvudgatorna samman. I kvarteren längs Hyllie allé påbörjas nu områdets andra utbyggnadsetapp. Här ska 1 700 bostäder uppföras i en småskalig, tät och blandad stadsmiljö. Malmö stad har tillsammans med bostadbyggarna gett tre arkitektkontor i uppdrag att skissa på utformningen till ett ny lokal mötesplats i området. Här presenteras förslagen till Allétorget.

Området närmast Hyllie allé är idag obebyggt och ligger som en gräns mellan stad och land. Delar av marken har hittills använts för en provisorisk parkering till centrumområdet, men kommer våren 2012 omvandlas till byggklar mark för ca 1 700 bostäder som fördelas mellan 17 kvarter norr och söder om Hyllie allé. Med Tygelsjöstigens bevarade pilallé, som går diagonalt över huvudstråket, kommer Söderslätt stiga rakt in i Malmös nya stadsdel. Och det är i brytpunkten mellan alla kontraster som Allétorget ska ligga och nu ta form.

— Det är en kvalitet för Hyllie att ligga i övergången mellan stad och land - att låta det skånska kulturlandskapet vandra in mellan husen och låta gröna strukturer forma stadens mönster. Det har också varit utgångspunkten i våra tankar om det nya torget, säger Eva Delshammar i Malmö stad som sitter med i bedömningsgruppen för skisserna.

Detaljplanen för de 1 700 bostäderna är framtagen genom en byggherredialog mellan staden och de 14 aktuella bostadsaktörerna. Ur denna har även en gemensam matris för områdets gestaltning tagits fram som lyfter fram Hyllies gröna kvaliteter och omgivande kulturlandskap med en bebyggelse i ny jugendstil. För utformningen av Allétorget har man låtit tre arkitektkontor tolka områdets identifierade värden och ta fram skissförslag på den lokala mötesplatsen. Det är Mellanrum AB, Temagruppen AB och White Arkitekter som nu presenterat sina skissförslag till det nya torget.

Från förslaget från Mellanrum AB.

Från förslaget från Temagruppen AB.

Från förslaget från White Arkitekter.

— Skissuppdragen har gett ett mycket intressant resultat med vitt skilda förslag och tolkningar utifrån samma värden. De vidgar våra utgångspunkter i det fortsatta arbetet med torgets utformning och kan på olika sätt stärka de bitar som ska ge Hyllie en unik och spännande karaktär som bostadsområde, säger Eva Delshammar.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Malmö stad och bostadsaktörerna längs Hyllie allé kommer nu att se över skissförslagen för att ta fram riktlinjer till torgets vidare utformning.

Allétorget med en yta på 2 600 kvm kommer att ligga på norra sidan av Hyllie allé i mitten av huvudgatans sträckning, omgivet att två bostadskvarter som uppförs av Ikano Bostad och Riksbyggen, som också får lokaler i bottenvåningarna för café, butiker och restauranger. Både torget och kvarteren runt om beräknas står färdiga 2014.

Läs vidare
Skissförslagen till Allétorget i sin helhet.

Mellanrum (pdf, 2.9 MB)
Temagruppen (pdf, 5.5 MB)
White Arkitekter (pdf, 3.7 MB)

Senast ändrad: 2017-01-23 12:39