Fyra viktiga inriktningsmål

Illustration: Lucas Lukosevicius

Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell.

Inriktningsmål 1: kommunikationsnoden

Den väl utbyggda infrastrukturen och läget i Öresundsregionen ska ge Hyllie en internationell karaktär. Bebyggelsen i Hyllie ska utgöras av en tät och attraktiv stadsbebyggelse för att ge många boende och arbetande tillgång till kommunikationerna. Hyllie ska bidra till tillväxt och utveckling av regionens näringsliv. Hyllie ska bidra till ökad social hållbarhet genom fler arbetstillfällen och förbättrad tillgänglighet för människor att resa till och från arbetet.

STRATEGI
1 Staden ska arbeta för att locka hit internationella aktörer och skapa förutsättningar för att de ska trivas. Förutsättningarna skapas bl a. genom att erbjuda lokaliseringsmöjligheter för stora kontor och genom att arbeta för en internationell skola.

2 För att åstadkomma en stad som är tätare än hur städer vanligtvis byggs behöver man bestämma sig för vilka ytor som ska minskas och vilka ytor som kan samutnyttjas. I Hyllie ska parkeringsytor minskas genom en låg p-norm, p-hus och underjordiska garage. Bostadsgårdarna ska göras trängre än normalt och gatorna smalare. Däremot innebär det inte minskade ytor för parker eftersom behovet av dessa ökar i en tät stad. Dessutom ska samutnyttjande av ytor och byggnader utredas: t.ex. bostadsgårdar kan delvis vara förskolegårdar, högstadium eller gymnasium kan på kvällar vara kulturhus (jmf Mimers hus) och parker kan delvis vara skolgårdar.

3 Gång, cykel- och kollektivtrafik ska gynnas på bekostnad av biltrafik.

4 Rätt innehåll och funktion på rätt plats. Det finns byggnader, platser och stråk som är strategiskt viktiga med tanke på stadsliv och stadsbild, vilket är basen för en attraktiv stad. Dessa ska identifieras i en värdestrategi och det ska ställas tydliga krav på de etableringar som görs i sådana lägen.

Inriktningsmål 2: Den goda jorden

Hyllie utgör den nordligaste delen av Söderslätt, ett välkänt kulturlandskap, och har en av Sveriges mest produktiva jordar. Det är platsens signum och en viktig naturresurs som ska tas tillvara för att skapa en utpräglad grön stadskärna och ett spännande möte med kulturlandskapet. De lokala kvaliteterna är de enda som kan ge Hyllie en verkligt unik identitet.

STRATEGI
1 Bygga tätt för att hushålla med marken.

2 Ta fram en struktur för utbyggnaden som integrerar bymiljöerna Bunkeflo kyrkby och platsen för den medeltida bytomten med dess 17-1800-tals bebyggelse på ett bra sätt.

3 I Hyllie ska det vidare finnas rekordgröna parker, bostadsgårdar, stadsträd längs gator.

4 Genomförandestrategier som inkluderar förplanteringar ska utredas.

5 Urban odling ska utvärderas, kanske kan Hyllies kännetecken när det gäller hållbarhet vara en tät stadsbildning där boende kan producera egna grönsaker? Sveriges första community garden?

Inriktningsmål 3: Integration

Hyllie ligger centralt i Öresundsregionen och växer fram parallellt med den. Precis som Mora är den svenskaste av platser kan Hyllie bli den mest "öresundska" av platser. Hyllie ska bli en plats som präglas av integrationen mellan Sverige och Danmark.
 
Hyllie ligger i ett förortslandskap som idag saknar mötesplatser och variation. Hyllie ska bli en stadskärna i södra Malmö som kopplar samman och stärker omgivande förortsområden.

STRATEGI
1 Utveckla tankar om hur Hyllie kan bidra till integrationen mellan Sverige och Danmark.

2 I Hyllie ska bostadsbeståndet vara blandat vad gäller typer storlekar och upplåtelseformer.

3 Kopplingar med omgivande områden ska prioriteras, speciellt gång- och cykel.

4 I Hyllie ska attraktiva mötesplatser skapas.

5 I Hyllie ska det byggas blandade funktioner.

Inriktningsmål 4: Klimatsmart

Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Energieffektiva byggnader ska försörjas med förnybar energi genom smarta system. Det unika kommunikationsläget ska utnyttjas för att främja smarta mobilitetslösningar. I Hyllie ska det vara lätt att ha en hållbar livsstil.

STRATEGI
1 Ta fram ett Miljöprogram för Hyllie som visar  hur vi klarar av att uppfylla mål i Miljöprogram och Klimatkontraktet.

2 Tidigt planera för effektiva kollektivtrafikstråk.

3 Studera behov och ev. lokaliseringar av energiproduktionsanläggningar i Hyllie.

4 Göra beskrivningar på hur framtidens hållbara livsstil kan se ut.

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2017-01-03 13:43