Markanvisningstävling i Hyllie

Flygbild över utbyggnadsområdet mot norr, augusti 2016.  Foto: Perry Nordeng

Syfte

Malmö stad inbjuder till markanvisningstävling om att bebygga fastigheten Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 i Hyllie. Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag, som genom form och funktion på bästa sätt bidrar till visionen om Hyllie - att både stärka befintliga och tillföra nya värden till platsen.

Mål

Tävlingstomten har en enastående och unik lokalisering och utgör den ”sista pusselbiten” vid Hyllie stationstorg. Tävlingsbidragen ska visa på den långsiktiga hållbarheten genom att manifestera det Öresundskt kosmopolitiska, visa på innovativa gröna lösningar och stärka stadslivet i Hyllie centrum. Föreslagna byggnader och platser inom tävlingstomten ska berika stadsmiljön visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen åtar sig även att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen.

Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och att ny detaljplan därefter ska tas fram.

Tävlingstomten

Tävlingstomten utgörs av fastigheterna Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 och omfattar ca 12 000 m2. Den exakta och slutliga avgränsningen för markköpet kommer att avgöras av hur det vinnande förslagets stadsstruktur ansluter till/avslutas mot omgivande fastigheter och funktioner. Tävlingstomten gränsar mot Citytunneln i söder, Hyllie stationsväg i norr och Hyllie boulevard i öster.

Tävlingens upplägg

Tävlingen är uppdelad i två steg. Första steget har varit en öppen intresseanmälan fram till den 22 februari. Av inkomna anmälningar har juryn valt ut 7 förslagsställare som gått vidare till steg två i tävlingen. En vinnare kommer att utses i september och markanvisningsavtal avses därefter upprättas mellan Malmö stad och vinnande förslagsställare.

Resultatet för steg 1

Tänkbar tidplan till byggstart


Viktiga datum

2017-01-26 tävlingen startar

2017-02-22 inlämning steg 1, intresseanmälan - stängd

2017-03- 29 besked lämnas till utvalda förslagsställare

2017-06-12 inlämning steg 2, tävlingsbidrag - stängd

2017-11-07 vinnare tillkännages

Senast ändrad: 2017-11-02 16:15