Tävlingsfrågor

Frågor under tävlingsperioden ska skickas via e-post till:
hylliemarkanvisning@malmo.se senast två veckor innan inlämning.
(Steg 2 senast 29 maj).

Frågor med svar publiceras nedan, dock senast en vecka innan inlämning.

Tävlande får inte ta direktkontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen.


Tävlingsfrågor och svar - steg 2

FRÅGA:

På sid. 19 i tävlingsprogrammet anges att tävlingsförslaget i steg två ska presenteras på sexton sidor i ett A3-dokument, innehållande en kortfattad beskrivning av genomförandet med tidplan. Min fråga är: Ingår framsida, innehållsförteckning och baksida i de sexton sidorna?


SVAR:

På sid 19 anges att ”Tävlingsförslaget i steg två ska utgöras av – A3-dokument där hela förslaget redovisas inklusive kortfattad beskrivning av genomförandet av projektet med tidplan. Max 16 sidor”.


Totalt gäller alltså max 16 sidor i A3, inklusive fram- och baksida. Vi ställer inga krav på hur stor plats en innehållsförteckning tar. Innehållet disponerar ni själva utefter kraven på redovisning.


FRÅGA:

Hej, jag skriver på uppdrag av en av parterna i markanvisningstävlingen.


Vi ville få klarhet i frågan om anonymitet i förslagen till markanvisningstävlingen.


Kan ni tydliggöra om det är så att det är byggherre och arkitekter enbart som ska vara anonyma, eller innefattar det hela partnerskapet i tävlingssteget, eller alla aktörer som är inblandade både i tävlingen i sig, men också i nyttjande av byggnaden i driftsskedet?


SVAR:

Det är alla medlemmar i teamet från intresseanmälan som ska vara anonyma, dvs förslagsställare, arkitekt, medverkande arkitekt, övrig konsult osv.


De som är kommande nyttjare, hyresgäster eller andra parter som är tilltänkta i förslaget bör nämnas vid namn, för att klargöra syftet med förslaget vid utvärderingen.

 

FRÅGA:

Jeg vil høre, om I ligger inde med målinger på hhv. lydniveauet og rystelser der måtte komme fra togtrafikken?


SVAR:

De utredningar som gjorts är över tio år gamla och togs fram för den gamla detaljplanen för tävlingstomten. Detta var innan Citytunneln och järnvägen togs i bruk 2010. Så de är inte aktuella som underlag. Det finns inga nya framtagna utredningar för buller eller vibrationer som vi tillhandahåller. Man får utgå från Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter avseende buller och vibrationer.


Det som går att förtydliga är att det inte går något farligt gods på spåren.


FRÅGA:

Vad innebär ”rensad på spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera anonymitet”?

SVAR:

Det innebär att alla logotyper för arkitektfirmor, förslagsställare, konsulter m m ska vara borttagna från dokumenten och planscherna. Inte heller i de digitala filerna ska arkitektfirma eller annat synas i filnamnet. Det är vanligt att man glömmer sudda bort sitt eget varumärke i slutfasen så därför ville vi poängtera detta.

 

FRÅGA:

En fråga angående inlämningskraven för pågående markanvisningstävling i Hyllie (steg 2):


På sidan 18 i tävlingsprogrammet står hur tävlingsförslaget ska lämnas in (digitalt på USB-minne) och sidan 19 står det vad det ska utgöras av (A3-dokument max 16 sidor, planscher A1-format monterade på kartong 3 stycken samt SketchUp-modell).


- Är det korrekt uppfattat att förslaget ska lämnas in både i pappersformat (A3-dokument + A1-planscher) och digitalt (allt material)?

- Kommer material som lämnas in utöver det som är definierat på sidan 19 i tävlingsprogrammet tas upp för bedömning?

 

SVAR:

Tävlingsförslaget (allt material) ska lämnas in digitalt. Planscher monteras på A1-kartong. Det är inget krav att lämna in A3-dokumentet i papper.

Material som lämnas in utöver vad som definierats på sid 19 kommer inte att bedömas. Det är alltså enbart A3-dokumentet (16 sidor), A1-planscher på kartong (tre st) samt digital sketchup-modell som efterfrågas.

Som ett förtydligande vill vi ange att vad som anges på sid 19, punkt 5c) ”Planer, fasader, sektioner i skala 1:200” avser typplaner. Alla våningsplan behöver inte redovisas, utan bara de mest representativa för förslaget. Det som anges i punkt 4 avser priser för kvartersmark, och där redovisas tabell över samtliga våningsplan.

Malmö stad kommer att ta fram en fysisk modell över området i samband med utvärderingen av tävlingsförslagen.
--------------------

 

FRÅGA:

Hej,

I tävlingsprogrammet, på sidan 15, finns en streckad linje som beskriver ’zon…med många användningsanspråk och behov.’ Är det rätt att antaga att det bara är den sydöstra triangeln (cykel idag) som ej får bebyggas, alltså inte hela ytan inom det streckade området?


Skulle man kunna tillåta utkragande byggnadsdelar över den allmänna platsmarken?

 

SVAR:
Frågan gäller den befintliga cykelparkeringen samt om man kan bebygga denna. Det finns ingen fast förutsättning i tävlingsprogrammet om att bevara den befintliga cykelparkeringen. Det står heller inget i tävlingsprogrammet om att bebyggelse på denna inte får föreslås. Det är alltså upp till förslagsställaren att föreslå bebyggelse så långt som önskas fram till Hyllie boulevard utifrån de tre teman och övriga kriterier som anges i tävlingsprogrammet.

Zonen är specifikt utmärkt i tävlingen då vi identifierat ovanligt många anspråk på användningssätt just här ifråga om transporter, angöring, väntande resenärer osv. Det är en begränsad sträcka mot Hyllie boulevard och därför vill vi utmärka den på detta sätt.

Det som också anges i tävlingsprogrammet är kravet på ny allmän cykelparkering, punkt tre, sid 14 under rubriken TRANSPORTER OCH VÄGAR.


Det som kan vara otydligt i tävlingsprogrammet är den befintliga fastighetsgränsen, som syns på primärkartan, och som vi gissar är den ”triangel” som du hänvisar till.

 

Här kommer ett förtydligande: Den befintliga fastighetsgränsen, som vid zonen mot Hyllie boulevard, sneddar norrut diagonalt, är tänkt att ändras utifrån vinnande tävlingsförslag. ”Gränsen” för tävlingstomten som gäller är den rödmarkerade heldragna linjen som visas på sid 15 i tävlingsprogrammet.


Frågan avseende utkragande delar över allmän plats kan delas i två delar.


1. I direkt anslutning till befintliga gator (Hyllie boulevard och Hyllie stationsväg) är Malmö stad lite restriktiva till utkragande delar (balkong eller dylikt) som sticker ut över befintlig allmän plats, även över 4,7 meter.


2. För ny föreslagen allmän plats, gäller generellt att utkragande delar inte får sticka ut under 4,7 meter över mark. 4,7- metersmåttet är en säkerhetsåtgärd för fordon som kan komma att visas under utkragande delar, såsom räddningstjänst, renhållningsfordon och liknande.

--------------------

FRÅGA:

Hej!

I tävlingsprogrammet redovisas höjder på omkringliggande befintlig och planerad bebyggelse, men det anges inga specifika nivåer på byggnadshöjder eller exploateringstal inom tävlingstomten. Vi önskar ett klargörande avseende vad som kan tillåtas vad gäller dessa kriterier.


Vidare undrar vi om det finns någon uppgift på vilken marknivå man har att förhålla sig till i tomtens västra gräns?


SVAR:

I tävlingsprogrammet anges inga specifika hushöjder, exploateringstal, max BTA eller liknande. Som vägledning anges, förutom höjder för omkringliggande och planerad bebyggelse, förutsättningar för höjder m m under rubriken ”Särskilda förutsättningar” sid 14. Staden har inte som avsikt att detaljstyra hushöjder eller e-tal i tävlingen, utan det är en del i själva tävlingen att föreslå volym, höjder, innehåll osv i Ert tävlingsförslag. Det är således upp till varje förslagsställare och arkitekt att tolka platsens förutsättningar utifrån tävlingsprogrammets tre teman samt de fem bedömningskriterierna. På s 14 under planeringsförutsättningar står dessutom: ”När byggnaden The Point är uppförd kommer den utgöra den absolut högsta byggnaden i Hyllie. Ny bebyggelse inom tävlingstomten ska förhålla sig till de övriga byggnadshöjderna runt stationstorget.”


Markhöjder som avses att bibehållas är höjderna på Hyllie stationsväg samt Hyllie boulevard. Markhöjder vid västra och södra gränsen är inte fasta utan ingår i tävlingsuppgiften, och föreslås i Ert tävlingsförslag utifrån parametrar som anges i tävlingsprogrammet.


Primärkarta samt befintliga höjder för tävlingstomten och området beställs av sbk.sma@malmo.se.


Tävlingsfrågor och svar - steg 1

FRÅGA:
Undrar hur mycket ni kommer att bedöma efter pris. Vi vill gärna uppföra en del hyresrätter och kommer i så fall inte kunna tävla mot en aktör som endast uppför bostadsrätter avseende pris.


SVAR:

Vi har inte tagit ställning till det. De 3- 5 förslagsställarna som sammantaget har de intressantaste förslagen går vidare till steg 2. Vi väger in priset efter steg 2  och gör en samlad bedömning av de fem kriterierna.
--------------------


FRÅGA:
Som en del av underlaget för steg 1 har ni följande formulering:

Material och referenser från två i sammanhanget relevanta och genomförda projekt från företaget respektive berörd arkitekt. Kort beskrivning och omfattning av projekten samt när de genomfördes och företagets roll i projekten anges.

Jag undrar om ni efterfrågar två genomförda projekt från oss som förslagsställare och två projekt från det anslutna arkitektkontoret
(dvs totalt 4)?


SVAR:
Det vi efterfrågar är relevanta referensobjekt som ni vill referera till och visa upp i er intresseanmälan. I det fall förslagsställare och arkitekt har arbetat tidigare tillsammans och har ett gemensamt referensobjekt så lämnas det in (räknas som ett projekt vardera). Om inte, så vill vi se två referensobjekt från respektive förslagsställare och arkitekt. Dvs 2+2 stycken relevanta och genomförda projekt.

Senast ändrad: 2017-06-07 16:23