En grannskapspark

Foto: Peter Kroon

Där staden möter landet ligger Iduns park. Grönområdet som är 1,2 hektar omgärdar Hyllievångsskolan och sträcker sig i östvästlig riktning längs Ymer sväg i norr och längs Almviksvägen i söder.

Iduns park skiljer sig från andra parker genom att den byggts samman med Hyllievångsskolans skolgård som ett grönt komplement för undervisning utomhus. Gränsen mellan skolgård och park är utformad så att elever kan vistas både på skolgården och i parken under skoltid. På samma sätt fungerar ytan som en grannskapspark efter skoltid då den är öppen för alla.

Kring en lekplats med gungor och klätterställning står bord och bänkar under tallar som skänker skugga soliga dagar. Vid Hyllievångshallen finns en skatepark. I parkens södra del finns en promenadslinga genom det skånska kulturlandskapet med blandskog, bokskog och tallbeväxta strandängar. Och i slutet står en en lund med fruktträd. Som ett Österlen i miniatyr.

I en slingrande båge ligger ett dike som ska ta hand om dagvatten från både parken och skolgården. Längs den lilla ån står bland annat törstiga pilar som kan ta hand om stora mängder vatten och avlasta avloppsnätet. Från förskolans gård sticker ett rör fram i dikeskanten, kopplat ett genomskinligt stuprör till huset. Då det regnar kan barnen följa vattnets väg ut i diket.

Iduns park har tre entréer, markerade med svartlaserade spaljéer för klätterväxter. De tre stora träställningarna har en alldeles särskild betydelse. De ska föreställa kvarnvingar, de vingar som inte finns kvar på den gamla kvarnen Kroks mölla intill.

Länktips
En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-01-29 09:33