Här är lek och lärande naturligt

Foto: Helene Toresdotter

En skola i linje med platsens karaktär

Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan staden och landskapet. Därför är byggnaden utformad för att vara en naturlig koppling till platsens historia och nutid. Här möts den goda jorden med en kvarterstät och hållbar stadsdel som växer fram.

Formad fasad efter miljön

Mot staden är skolans fasad en tegelmur som ändrar karaktär till en fasad i trä mot skolgården och parken. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård men skapar också ett entrétorg vid skolans nordvästra del som välkomnar besökare.

I kvarterets ena hörn bryts skolans murfasad upp med en stor tydlig inramning i rött. Det är entrén, som i tre våningsplan öppnar upp skolan likt en kil genom byggnaden.

Lätt att hitta rätt

Med ut och inblickar i skolans alla verksamheter från entrén och gör att det är enkel att orientera sig i byggnaden. Här möts funktioner som expedition och kapprum med kopplingar till matsal och bibliotek. I entrén finns även informationsskärmar som hjälper besökaren att hitta rätt. På väggarna visas byggnadsmaterial som elever och besökare både kan se och känna på för att få en förståelse om skolans konstruktion.

Amfiteater och krypin

I anslutning till entrén ligger byggnadens hjärta där skolans trappor (gradänger) kan användas som en amfiteater. På undersidan av de stora gradängerna finns sittnischer som skapar kryp in och små rum.

En skofri skola

Det gemensamma kapprummet är skolans största rum. Hit kommer alla elever för att lämna jackor och skor innan de rör sig vidare in i byggnaden. Kapprummet är samtidigt en naturlig yta för samvaro. Därför har extra omsorg har lagts på inredningen för att skapa öppenhet och trivsel. Som besökare kommer man först stöta på sittmöbler, som underlättar då man tar av sig sina skor. Hyllievångskolan är nämligen en skofri skola.

Idrottshall med plats för fler 

I skolans östra ände ligger idrottsanläggningen Hyllievångshallen som även är utrustad för att kunna användas av gymnastikföreningar. En läktare i hallen gör att den också kan hyras ut för mindre evenemang.

Färgstarka terasser och gröna tak

Mellan skolans tak ligger terrasser, möblerade med bänkar och färgglada parasoller, som ger möjlighet att flytta ut den pedagogiska undervisningen. Här finns också växtväggar och pedagogiska odlingsurnor för verksamhet året runt. Skolans tak är klätt med sedumväxter och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén.

Skolgård med skatepark

Skolgården inbjuder till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området. Här finns också en skatepark som knyter ihop skolbyggnaden och parken på ett spännande sätt.

En park för alla

Iduns park fungerar både som skolgård för eleverna och som en kvarterspark för de boende i området. En böljande bäck i parken kan användas som en del i undervisningen om vattnets kretslopp. Men den fungerar också som en naturlig gräns till allmänhetens del av parken under skoltid. Den som vill använda skolgården andra tider ska känna sig välkommen utan att hindras av något staket.

Mer om Hyllievångsskolan

Fakta
Iduns förskola: fyra avdelningar med plats för 72 barn, öppnade maj 2017

Grundskola: tre parallella klasser med årskurs 1-6

Elevantal: 630 platser
Byggherre: Malmö stad, stadsfastigheter
Byggstart: juni 2015
Färdigställd: höstterminen 2017 

Länktips

En plats - med alla aktörer
Din plats - med sikte på Hyllie
hyllie.com

Senast ändrad: 2018-01-30 16:01