Gjuteriet

Kvarteret Gjuteriet ligger längst sydost i området och kommer innehålla cirka 850 lägenheter.

Gjuteriet

Den nya, föreslagna bebyggelsestrukturen för den norra delen av kvarteret Gjuteriet, för fastigheten Gjuteriet 18 (f d Dresser Wayne/Jungmans), utgår från den ursprungliga bebyggelsestrukturen genom att mellanrummen mellan de industribyggnader, som fanns inom området öppnas upp som gator, gång- och cykelvägar torg eller parkrum. Detta är ett led i att behålla områdets karaktär. Planområdet rymmer cirka 700 lägenheter med centrumfunktioner i bottenvåningarna, samt kontor och förskola för 100 barn. (Byggherre: Wihlborgs, IKANO m fl)

För den södra delen av kvarteret Gjuteriet har en detaljplan gjorts för att möjliggöra till största del bostäder. Planområdet rymmer cirka 150 lägenheter som delas av en lokalgata i två kvarter. Byggnadshöjden varierar mellan tre och sex våningar och i det nordvästra hörnet föreslås ett tiovåningshus. Mot hörnet Limhamnsvägen - Packhusgatan och mot en platsbildning framför det höga huset ska det finnas kontor eller handel i bottenvåningarna. Detaljplan har vunnit laga kraft 2013. (Byggherre: Klövern)

Senast ändrad: 2015-10-13 14:47