Program Lindängen

Program Lindängen är ett 5-årigt pilotprogram som utvecklar en modell för programstyrning. Lindängen är programmets praktiska fall.

En färgglad bild som beskrivet Program Lindängens två mål; att utveckla en metod för programstyrning och att utveckla Lindängen.

Det finns en uttalad vilja och en insikt om att stadens organisation behöver arbeta uthålligt och över organisatoriska gränser för att möta och lösa Malmös utmaningar. Program Lindängen är ett resultat av detta. För att möta komplexa samhällsutmaningar finns inga enkla lösningar. Uthålligt samarbete mellan många parter, med fokus på helhetsresultatet krävs för att få resultat. Malmö stad behöver ett nytt arbetssätt, ett ramverk för samarbete internt inom staden, men också tillsammans med andra aktörer som civilsamhälle, akademi, andra myndigheter, näringsliv, handel och inte minst stadens invånare.

För att pröva ett sådant ramverk beslöt därför kommunstyrelsen i maj 2017 att starta ett pilotprogram som ska anpassa programstyrning för samarbete tvärs över förvaltningsorganisationen i Malmö stad och tillsammans med externa aktörer. För att anpassa programstyrning till Malmö stad beslöts även att pilotprogrammet skulle få ett praktiskt fall för att visa hur resultat kan uppnås. Utvecklingen av ett socioekonomiskt segregerat område, Lindängen, valdes. Program Lindängen innehåller därför två spår: den generella ramverksutvecklingen för staden - genom utvecklingen av Lindängen. Programstyrning kan anpassas till andra komplexa utmaningar, som till exempel hemlöshet, integration, trygghet och jämlika levnadsvillkor.

Vad innebär programstyrning?

Programstyrning är ett ramverk som beskriver strukturer, processer, roller och ansvar för att koordinera, kommunicera och styra de projekt och verksamheter som ingår i programmet på ett organiserat sätt. Syftet är att:

  • Säkerställa att de identifierade nyttorna kommer på plats
  • Förväntade effekter uppnås.

Programstyrning används ofta vid komplexa utmaningar i komplexa organisationer, där första delen av uppgiften är att utforma vägen till visionen, med både traditionella och innovativa lösningsmodeller och där många aktörer behöver samarbeta för att uppnå resultat.
Arbetet i Program Lindängen utgår från väl beprövade MSP (Managing Successful Programmes), framtaget för brittisk offentlig förvaltning för att:

  • skapa lösningarna
  • hålla ihop genomförandet
  • säkra resultatet ”på tvärs”.

Nuläge och framåtblick

Program har tre faser och Program Lindängen har under 2019 gått från fas ett, definitionsfas, till fas 2, genomförandefas. Den tredje och sista fasen är stängning och överlämning, som planeras ske under 2022. Då ska den generella modellen vara klar, men arbetet och effektmätning på Lindängen fortsätter fram till 2032. Efter att under två år ha byggt tillit, förtroende och engagemang hos alla aktörer; civilsamhälle, akademi, Malmö stads tretton ansvariga förvaltningar, fastighetsägare, polis, räddningstjänst och invånare, pågår nu ett intensivt arbete med att stänga de gemensamt identifierade och prioriterade gapen; det vill säga skillnaden mellan det vi redan gör (eller gör för lite av) och det önskade läget. För att säkra att de gapstängande projekt som startats verkligen bidrar till att uppnå programmets huvudnyttor:

  • framtidstro,
  • trygghet,
  • hälsa och
  • attraktiv och varierad bebyggd miljö,

kommer de att mätas för att utvärdera effekten. Det finns stora behov som kräver samarbete mellan många aktörer för att lösas, och där inga eller bara ett fåtal aktiviteter finns idag. Förmågan att på ett uthålligt sätt kunna arbeta ”på tvärs” är avgörande för att på lång sikt kunna hantera stadens komplexa utmaningar.

Senast ändrad: 2020-01-29 13:32