Planprogram för område norr om Kalkbrottet

Annetorps industriområde kan i framtiden bli en ny stadsdel i Limhamn med en blandning av bostäder och verksamheter. Bild: Malmö stadsbyggnadskontor

Annetorps industriområde kan i framtiden bli en ny stadsdel i Limhamn med en blandning av bostäder och verksamheter. Visionsbild: Malmö stadsbyggnadskontor

Arbetet med ett planprogram, som utreder möjligheten att successivt omvandla Annetorps industriområde till ett område med en blandning av bostäder och verksamheter, är vilande i avvaktan på fortsatta utredningar. 

Dialog om Limhamns nya stadsdel

I slutet av november 2017 genomförde stadsplanerare i Malmö stad dialogaktiviteter med boende, fastighetsägare, företagare och föreningar i
Limhamn om den då pågående planeringen av en ny stadsdel i nuvarande Annetorps industriområde.

Ett första skissförslag i 3D togs fram, som visar hur området skulle kunna förändras. Här är det möjligt att komma med synpunkter kring områdets identitet, bebyggelse, aktiviteter, grönytor och infrastruktur. De synpunkter vi fått in om områdets framtid, tar vi med oss i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram för området.

Planprogram för område norr om Kalkbrottet


Enligt Malmös översiktsplan ska Annetorps industriområde bli ett område med både bostäder och verksamheter. Det ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel, som använder resurser och ytor på ett effektivt och hållbart sätt.

 

Planprogrammet beskriver den övergripande inriktningen för utvecklingen av området. Den ligger också till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Fakta

• Planområdet omfattar cirka 31 hektar
• Omvandlingen ger cirka 2300 nya bostäder
• Omvandlingen ger cirka 1000 arbetsplatser
• Vi beräknar runt 4600 nya invånare i området

Senast ändrad: 2019-11-04 13:54