Norra Hamnen - Malmö Industrial Park

Visionsbild över Norra hamnen.

I december 2014 antogs en ny detaljplan för utbyggnaden av Norra Hamnen, Malmö Industrial Park, ett område med 750 000 m2 yta. Syftet med detaljplan 5203 är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter samt tillverkningsindustri inom området. Det ska också finnas möjlighet att etablera servicefunktioner med koppling till dessa verksamheter.

En naturlig logistikhubb i norra Europa

Malmö Industrial Park är ett nytt expansivt industriområde för företagsetableringar i Norra Hamnen i Malmö. Här erbjuds attraktiv tomtmark till företag inom främst tillverkning och distribution – företag som vill ha tillgång till en skräddarsydd logistikhubb med modern infrastruktur och väl utbyggda trimodala logistiklösningar.

Industriparken ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård, som är den största järnvägsknuten i södra Sverige. Området är också nära länkat till de internationella motorvägsnäten kring Malmö, vilket underlättar för lastbilstrafiken.

Norra Hamnen erbjuder konkurrenskraftiga hyror i långa avtal för centrala industritomter, som kan anpassas till individuella behov. Gemensamma lösningar för energiförsörjning, säkerhet, transporter, avfallshantering och återvinning ger stora besparingar. Satsningar görs även på infrastrukturen i området. Vägar, broar och genomfartsleder byggs som ökar kapaciteten och underlättar godsflödena. I nästa steg görs även investeringar i vindkraft och andra gröna energilösningar.

Företagsetableringarna i området cirka 700 000 m2. Av denna yta upplåts ungefär 200 000 m2 från och med 2014. Malmö Industrial Park ska vara fullt utbyggt i mitten av 2020-talet. Då omfattar området nära 900 000 m2 och är hemvist för mängder av företag, som gjort Malmö till knutpunkt för sin verksamhet. Även infrastrukturen i området vidareutvecklas för att öka kapaciteten och underlätta godsflödena mellan terminaler och CMPs hamnanläggningar. Det innebär att nya vägar, broar och genomfartsleder byggs som effektiviserar hanteringen när gods flyttas mellan fartyg, lastbilar och järnväg.

EU-projekt

Logga Europesika Unionen (TENT)


Drygt 10 miljoner kronor har Europeiska kommissionen beslutat att bevilja som EU finansiellt stöd till ett projekt av gemensamt intresse, en ”Förstudie om byggandet av en väg- och järnvägsbro i Malmö hamn” som ingår inom området för transeuropeiska transportnät. (TEN-T).

Den sammanlagda kostnaden av studien är 20 miljoner och Malmö stad betalar hälften. Läs mer här (pdf, 4.6 MB)

Inom området finns en stor population av den skyddade arten grönfläckig padda. Planförslaget har anpassats till detta och ett stort område har avsatts som naturmark.

Stora satsningar på infrastrukturen i Norra Hamnen.

Kontaktuppgifter för etableringar:  
Fastighets- och gatukontoret, Olle Anderberg; 040-34 17 56, 0708-25 62 99,
olle.anderberg@malmo.se

 

www.malmoindustrialpark.com

www.cmport.com


Senast ändrad: 2020-10-09 09:30