Publicerad 2018-10-19 14:21

Senast uppdaterad 2019-04-24 17:31

Detaljplanearbetet för Smörkajen har startat

Detaljplanearbete pågår för Smörkajen, dp 5611.

Detaljplanearbete pågår för Smörkajen, dp 5611.

I slutet av november 2018 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att påbörja arbetet med en detaljplan (dp 5611) som ska göra det möjligt för ny blandad bebyggelse på den så kallade Smörkajen.

Arbetet innebär en planändring, för att omvandla området och
bygga bostäder, kontor och verksamheter. Det planeras även för en ny park och badmöjligheter i området.

Detaljplanen ska ta vara på de kvaliteter som redan finns i området och hitta lösningar på utmaningar som framtida havsnivåhöjningar,
mobilitet och trafik- och industribuller. Ambitionen är att skapa stadsmiljöer med ett rikt stadsliv, grönytor och ett levande marint ekosystem.  

I översiktsplanen för Malmö är Nyhamnen ett utbyggnadsområde för befintlig bebyggelse och ny blandad stad. Ett arbete pågår med fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen som beräknas antas politiskt under första kvartalet 2019. Detaljplaneområdet ligger inom utbyggnadsetapp 1, det vill säga mellan år 2019 - 2035.