Trafik och mobilitet i Nyhamnen

Hans Michelsensgatan förlängs och blir ett viktigt trafikstråk för bilar och kollektivtrafik, visionsbild Arkitema.

Hans Michelsensgatan förlängs och blir ett viktigt trafikstråk för bilar och kollektivtrafik, visionsbild Arkitema.

Nyhamnens centrala och stationsnära läge ger bra förutsättningar för ett hållbart resande. God kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närhet till vardagens service gör det enkelt att leva utan bil.

När Nyhamnen och Västra hamnen är utbyggda kommer Malmö Centralstation att bli den plats i staden, där man inom en kilometer når flest boende och sysselsatta.

Gångbro över bangården, visionsbild Dissing & Weitling.

Gångbro över bangården, visionsbild Dissing & Weitling.

Trafiken till och från Centralstationen kommer att öka med fler regionala tåg och på längre sikt med höghastighetståg och Öresundsmetron till Köpenhamn.

I den fortsatta planeringen av Nyhamnen ska prioriteringen av gaturummens olika användningsbehov följa Malmö stads trafik- och mobilitetsplan. Det innebär att stadslivet tillsammans med fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik.

Här är några planeringsriktlinjer

  • Fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras vid utformningen av gatorna.
  • Två öst-västliga stadshuvudgator hanterar merparten av biltrafiken. Carlsgatan binder samman Västkustvägen med stationsområdet.  Hans Michelsensgatan förlängs och bildar ett nytt kollektivtrafikstråk, som övertar Jörgen Kocksgatans nuvarande funktion och binder samman Västkustvägen med Universitetsbron.
  • Jörgen Kocksgatan omvandlas till ett grönt stråk för framförallt fotgängare och cyklister och för vistelse.
  • Nya gång- och cykelbroar över bangården kopplar samman Nyhamnen med Malmös historiska stadskärna.
  • Nya utfyllnader och gång- och cykelbroar kopplar samman Nyhamnspiren söderut med Skeppsbron och västerut med Dockplatsen i Västra hamnen.

Planeringsriktlinjerna finns beskrivna i förslaget till översiktsplan för Nyhamnen.

Senast ändrad: 2019-02-08 16:26