Utbyggnadsetapper i Nyhamnen

Visionsbild Nyhamnen, Hullkajen sedd från Smörkajen. Illustration: Arkitema.

Visionsbild Nyhamnen, Hullkajen sedd från Smörkajen. Illustration: Arkitema.

Utbyggnaden av Nyhamnen är igång. Detaljplanearbete pågår för området Smörkajen. Öster om Malmö Centralstation, längs bangården och Carlsgatan, byggs bostäder och två större byggnader för kontor och annan verksamhet.

Planering pågår för kvarteren strax norr och öster om Centralstationen, illustration Jernhusen/Kanozi arkitekter

Planering pågår för kvarteren strax norr och öster om Centralstationen, illustration Jernhusen/Kanozi arkitekter

Bangårdsterrassen – en "highline" vid Carlsgatan

Utvecklingen av den södra delen av Nyhamnen startade med kontorshuset Glasvasen och grannen Foajén strax norr om Malmö Centralstation. Nu fortsätter utbyggnaden österut, med fler kontor och 300 nya bostäder längs bangården. Inom aktuell detaljplan finns ett torg och en gångbro som förbinder Nyhamnen med den gamla stadskärnan. I anslutning till den nya bebyggelsen planeras ett rekreations- och gångstråk, "Bangårdsterrassen", som sträcker sig några våningar över marken. Carlsgatan byggs om i etapper och anpassas efter framtida behov.

En ny tingsrättsbyggnad planeras längs bangården, illustration Henning Larsen Architects

En ny tingsrättsbyggnad planeras längs bangården, illustration Henning Larsen Architects

Ny domstolsbyggnad och stort huvudkontor

Längs bangården uppförs en byggnad åt Domstolsverket, ritad av danska arkitektfirman Henning Larsen Architects, som bland annat kommer rymma Malmös nya tingsrätt och förvaltningsrätt. På andra sidan Carlsgatan tar en större kontorsbyggnad med butikslokaler i bottenvåningarna plats. Kontorslokalerna blir energibolaget E.ONs nya huvudkontor. Båda byggprojekten startar våren 2020.

Nya stadsmiljöer i Smörkajen

Planområdet Smörkajen närmast vattnet omfattar Skeppsbron, Ångbåtsbron, Stockholmskajen, området kring den tidigare färjerampen och kring Bylgiahuset. Smörkajen ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och verksamheter. Kajerna kommer rustas upp göras mer tillgängliga för allmänheten. Här planeras också för en ny park och möjligheter till bad.

Vy över Smörkajen med intilliggande område.

Vy över Smörkajen med intilliggande område.

Detaljplanen för området Smörkajen som nu arbetas fram ska ta vara på kvaliteter som redan finns och samtidigt förhålla sig till utmaningar som framtida havsnivåhöjningar, mobilitet och trafik samt buller från näraliggande verksamheter. Ambitionen är att skapa nya stadsmiljöer med ett rikt stadsliv, grönytor och ett levande marint ekosystem.  

Pågående detaljplaner i Nyhamnen

Dp 5611, fastigheten Hamnen 22:164 (Smörkajen)

Senast ändrad: 2020-04-23 16:48