Detaljplan och planprogram
för Sege Park

Detaljplaner

Innan några byggprojekt kan påbörjas måste det finnas giltiga detaljplaner. Dessa upprättas av Malmö Stad och reglerar markens användning samt hur bebyggelse får lov att utformas inom ett visst område.

När detaljplanen vunnit laga kraft och blivit juridiskt bindande kan fastighetsägaren gå vidare med byggprocessen.

Detaljplan Dp 5455

Detaljplanen, Dp 5455, för fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg blev antagen 2017-09-21 och vann laga kraft 2017-10-19 och har därmed börjat gälla.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla det gamla
sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse och funktioner med hög hållbarhet, samt att skydda värdefulla kultur- och naturvärden.

Detaljplanen utgår från planprogrammet.

Planområdet planeras att förtätas och då framför allt i den södra delen för att bevara så mycket som möjligt av den gamla sjukhusparken. Stor hänsyn har tagits till kulturmiljön och många av byggnaderna kommer att bevaras och förses med bevarande- och rivningsskydd. I området kommer det att finnas en blandad bebyggelse med olika funktioner i, bland annat bostäder, skola, förskola, LSS-boende, handel och vård. Parken kommer att utvecklas och bli en stadsdelspark med plats för både lek och rekreation.

I det förvaltningsövergripande arbetet togs även en hållbarhetsstrategi fram. Denna beskriver hur arbetet med hållbarhet ska drivas. Med satsningar på bland annat förnybar energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling ska området bli ett hållbart spjutspetsområde.

Planprogram Pp 6047

Ett planprogram har tagits fram för att utreda förutsättningarna för att
omvandla Sege Park till ett område med blandade funktioner. Avsikten är att belysa förutsättningarna för ny och befintlig bebyggelse inom området vad avser exempelvis bebyggelsestruktur och -karaktär, lämplig exploateringsnivå, energiförsörjning, kulturhistoriska värden, gröna kvaliteter, dagvattenhantering och kommunal service.

Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner och godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 12 februari 2015!

Senast ändrad: 2019-07-25 19:51