Industrigatan blir en ny mötesplats och huvudgata

Visionsbild av Industrigatan. Illustration Mandaworks

Visionsbild av Industrigatan. Illustration Mandaworks

Industrigatan byggs om och blir därmed huvudgata i området. Ytor för spontana möten och verksamheter ska bidra till att stärka stadslivet. Här prioriteras konstnärlig gestaltning, cykeltrafik, ökad trygghet samt grönska.

Ombyggnaden av Industrigatan syftar till att skapa en attraktiv, grön stadsgata. Det blir ett viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum och Malmös östra delar, men även ett karaktärsfullt gaturum för boende och besökare att vistas i.

Ambitionerna är högt ställda och i planen tas det stor hänsyn till såväl god miljö­ som hållbart samhällsbyggande.

– Vi har arbetat hårt för att det ska skapas ytor för såväl spontana möten som mikroplatser kopplade till olika verksamheter som uteserveringar och mini­marknader, säger Pernilla Theselius projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Visionsbild av Industrigatan vintertid. Illustration Mandaworks

Visionsbild av Industrigatan vintertid. Illustration Mandaworks

Konstnärlig gestaltning

Målsättningen för den konstnärliga gestaltningen är hög och det dialogarbete som påbörjats med konstnärer som är verksamma i området, kommer att fortsätta under året.

– Varje etapp kommer att innehålla någon form av konstnärlig gestaltning, kopplade till kärnvärdena mångfald, småskalighet och variation, berättar Pernilla Theselius.

Träd och bredare gångbanor

Utbyggnaden innebär dessutom bättre belysning, fler träd och bredare gångbanor. Gatans norra sida får en ny cykelbana som ska länkas ihop med cykelbanorna på Nobelvägen, S:t Knuts väg, Östra Farmvägen och Föreningsgatan. Ombyggnaden sker i etapper och den första etappen sträcker sig från Föreningsgatan till Nobelvägen.

Senast ändrad: 2018-06-15 13:50