Kv Brännaren

Visionsbild av torget i  kv Brännaren, illustration Ludvig von Hofsten

Visionsbild av torget i kv Brännaren, illustration Ludvig von Hofsten

En ny har antagits för kvarteret Brännaren. Området får en tät kvartersstruktur med en blandning av gammalt och nytt. 

Kv Brännaren element

Totalt planeras det för 500 bostäder – till övervägande delen mindre lägenheter. I planen ingår också en grundskola för 550 elever, en idrottshall och två förskolor med fem avdelningar för totalt 200 barn. Skola och skolgård är tänkta att kunna användas även kvällstid för att bidra till liv och rörelse i området. Skolans idrottshall kombineras med bostäder och parkeringshus med kontor, förskola och bostäder. Ett finmaskigt nät av nya gator, torg och park föreslås för ökad trygghet och trevnad. Bottenvåningar med små lokaler ska uppmuntra småföretagande. Några av de befintliga byggnaderna bevaras, bland annat Benzons fabrik på Industrigatan, som är en av Sorgenfri-områdets äldsta byggnader.

Kvarterets industrihistoria

En av de första privata industrierna i området var Malmö oljeslageri som etablerades 1898 i kvarteret Brännaren. 1906 utvidgades fabriken för tillverkning av såpa, tvål, soda och glycerin, och den fick då namnet MOHAB, en förkortning av Malmö oljeslageri och Happachs såpfabriks AB. Fabriken låg i kvarterets västra del, utmed nuvarande Nobelvägen. Under 1990-telet gjordes omfattande rivningar i kvarteret, däribland fabrikens äldsta byggnader. Den bevarade byggnaden från 1938 innehåller i dag konstnärsateljéer och i en gårdsbyggnad finns ett galleri.

En annan tidig industri i kvarteret var Per Fricks fabriker som låg vid Agneslundsvägen mellan 1911 och 1929. I dag finns inga byggnader bevarade från dessa fabriker. Den nuvarande byggnaden, där bland annat Vägverket har kontor, uppfördes 1946 åt företaget Bjurhagens fabriker AB och de tillverkade bland annat kablar och gummiprodukter fram till 1970-talet.

Carl F Jönssons åkeri vid Agneslundsvägen grundades 1888 av Nils Jönsson och flyttade till kvarteret Brännaren först 1940. Det blev Malmös ledande åkeri och är fortfarande verksamt.

Vid Industrigatan fanns från 1910-talet AB Alfred Benzons fabrik, som tillverkade kemisk-tekniska produkter och var grossistfirma för olika slags färger, syror, oljor, golvbeläggningsmaterial med mera. På 1920-talet utökade man tillverkningen med paketering av kryddor och tillverkning av hushållsprodukter som bakpulver och skurpulver. Den kontorsbyggnad i rött tegel som finns bevarad vid Industrigatan på fastigheten Brännaren 2 tillhörde Benzons fabrik. Övrig bebyggelse revs på 1990-talet. Den intilliggande bebyggelsen på Brännaren 3 uppfördes på 1940-talet av AB Bencoverken, som sannolikt hade sitt ursprung i Benzons fabrik.

I kvarterets nordöstra hörn fanns länge träproduktionsindustri, från slutet av 1930-talet i form av AB Svenska Luterma och från 1960-talet i form av Plyfa. I det sydvästra hörnet hade Kronans Droghandel verksamhet från 1956 och fram till 1970-talet.

Senast ändrad: 2020-06-25 14:59