Kv Degeln

Marken i kvarteret Degeln är idag i privat ägo förutom fastigheten Degeln 5, som tillhör Malmö stad. I den västra delen av kvarteret finns rester av en gammal trädgård med äldre fruktträd, som i framtiden kan omvandlas till en offentlig park.

Den aktuella fastigheten ligger direkt öster om Södra kyrkogården och kan bli en del av det gröna stråk som leder genom kyrkogårdarna till Föreningsgatan och St Pauli kyrka. Längre fram i tiden kan detta gröna stråk komma att sträcka sig ännu längre österut mot Östra kyrkogården på andra sidan kontinentalbanan. Denna gröna koppling kan utformas på olika sätt och antingen gå genom kvarteret eller längs gatorna, så länge dagens verksamheter finns kvar.

Historik

Kvarteret Degeln var länge obebyggt förutom gården Agneslund, som låg i dess nordvästra hörn. Genom kvarteret gick, i nordsydlig riktning, ett stickspår ner till renhållningsverket söder om Sorgenfrivägen. Agneslundsgårdens byggnader fanns kvar till 1970-talet. I kvarterets östra del byggdes en farmaceutisk industri upp på 1970-talet. Det var Ferrosan som expanderade eller eventuellt flyttade sin verksamhet hit från kvarteret Smedjan. Idag är det företagen QPharma och DuPont Sverige AB som är verksamma här.
Utmed Sorgenfrivägen i södra delen av kvarteret byggde MKB 1972 ett parkeringsdäck. Den farmaceutiska industrin i kvarterets östra del är uppförd från 1970-talet och framåt i tegel, plåt och betong. Vegetationen där Agneslundsgården låg är ett intressant kulturhistoriskt spår som eventuellt kommer att bibehållas.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:54