Kv Rönnen

På det tidigare sjukhusområdet pågår ett arbete hur kvarteret kan vidareutvecklas med bland annat bostäder, skolor och grönytor. Syftet är att ge en samlad bild av behov och möjligheter till förtätning av kvarteret.

Kvarteret Rönnen ligger mellan pågående arbeten med den fördjupade översiktsplanen för Kirseberg i norr och omvandlingen av industriområdet Sorgenfri i söder. Det finns stora möjligheter att skapa en mer sammanhängande stadsstruktur, framförallt med gång- och cykelstråk genom kvarteret Rönnen. Det finns också en potential att skapa en mer småskalig och intim karaktär i området, som idag är relativt storskaligt.

En av de främsta kvaliteterna i kvarteret är grönytorna och framförallt de stora träden på området. En del av dessa grönytor är dock starkt bullerutsatta från Nobelvägen och Sallerupsvägen.

Historik

Från att tidigare varit jordbruksmark, började området exploateras som institutionsområde kort före sekelskiftet. Från början för fattigvård, men i mitten av 1950-talet blev det istället ett långvårdssjukhus. Utbyggnad en skedde nu mer storskaligt med en nio våningar hög byggnad mitt i kvarteret (1962) och en över 160 m lång byggnad i sex våningar (1973).

Efter att sjukhuset flyttade i början av 2000-talet har området omvandlats och innehåller idag bostäder, skola, förskola, idrottshall och kontor. En stor del av infrastrukturen från sjukhustiden finns kvar med bland annat stora parkeringsytor

Senast ändrad: 2019-02-06 15:54