Kv Smedjan

Visionsbild över torget, illustration Ludvig von Hofsten

Visionsbild över torget, illustration Ludvig von Hofsten

Arbetet med en ny detaljplan för kvarteret Smedjan pågår. Tanken är att kunna omvandla den östra halvan av kvarteret till blandad kvartersbebyggelse, med bostäder, förskola, handel och kontor.

All mark inom kvarteret Smedjan ägs av privata fastighetsägare. Den östra delen av kvarteret kommer att brytas ner till småskaliga kvarter av nya gator och mitt i kvarteret anläggs en park. Bebyggelsen och verksamheterna i den västra halvan blir kvar, oförändrade tillsvidare.

Med närheten till studentbostäder i nordost och handel i norr är det viktigt att utforma kvarteret på ett sätt som gör det möjligt att gå och cykla genom kvarteret. Två mindre platser skapas i anslutning till den trädkantade centrala gata som går genom kvarteret i öst-västlig riktning. Intressanta passager bör också skapas i nord-sydlig riktning. Mot Industrigatan finns det framtida torg som fortsätter in i kvarteret Brännaren. Torget kommer att kantas av byggnader med offentliga bottenvåningar. Totalt kommer kvarteret att rymma 300 bostäder, en förskola med plats för 80 barn och 11 500 BTA (bruttototalarea) för verksamheter.

Ta del av handlingarna till detaljplanen via länken nedan.

Historik

AB S Barnekows teknisk-kemiska laboratorium i hörnan Industrigatan-Nobelvägen var en av de tidigaste industrierna att etablera sig i Norra Sorgenfri, någon gång mellan sekelskiftet och 1912. På tomten öster om Barnekows laboratorium grundades 1917 Läderfabriken Skandia. I hörnan mot Nobelvägen byggdes 1937 Förlagshuset, som då liksom nu inrymde bokförlag och tryckeri. 1939 flyttade Thure B. Wibergs kappfabrik till Celsiusgatan 31 från Storgatan. Konfektionsfabriken Cewilko AB fanns också här fram till 1970-talet. 1938 etablerades den farmaceutiska industrin Ferrosan vid Celsiusgatan. Idag används Ferrosans kontorsbyggnader av Migrationsverket och i gårdsbyggnaden har läkemedelsföretaget DuPont verksamhet.

Fler verksamheter som funnits i kvarteret är exempelvis Kaffe- och kolonial AB, sedermera KåKå, som låg öster om Wibergs kappfabrik från slutet av 1930-talet och fram till åtminstone 1970-talet. Söder om Ferrosans tomt, ut mot Östra Farmvägen, låg från 1930-talet och framåt dels ett stenhuggeri, dels AB Malmö Wienerkorvfabrik. Shell-macken i sydöstra delen av kvarteret har funnits där sedan 1950-talet. I kvarterets södra del finns stora tomma ytor. Öster om Förlagshuset i kvarterets nordvästra hörn ligger före detta Wibergs kappfabrik.


Senast ändrad: 2019-02-06 15:54