Kv Tangenten

All mark i kvarteret Tangenten ägs av privata fastighetsägare. På grund av läget intill kontinentalbanan, är stora delar av området i dagsläget inte aktuella för bostadsbebyggelse.

Kvarteret kan framöver kompletteras med ny bebyggelse med bostäder. Den äldre kontors- och industribebyggelsen utmed Kontinentalbanan kan utvecklas med kontorslokaler, kreativa verksamheter och parkeringshus.

Historik

När räknemaskinstillverkaren Addo i början på sextiotalet växte ur kvarteret Spiralen köpte man marken i det intilliggande kvarteret Tangenten. Det var en obebyggd, kilformad yta mellan kontinentalbanan och ett stickspår från järnvägen in i industriområdet. Här byggdes ett stort fabrikskomplex, som formar sig efter tangenten som stickspåret bildade. Byggnaden är i rött tegel med ett klassiskt sågtandat tak på den lägre verkstadsdelen. Kontorsbyggnaden är också typisk för tiden med sina längsgående fönsterband. Förutom kontor och verkstäder fanns här också lagerutrymmen.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:55