Kv Ugnen

Fastigheten Ugnen 6 ägs av Malmö stad, men är upplåten med tomträtt till Finnforest Handel AB. Övrig mark är privat. På grund av läget intill kontinentalbanan, är området i dagsläget inte aktuellt för bostadsbebyggelse.

Det finns ett behov av gröna ytor i området och dessa kvarter föreslås därför på sikt utvecklas till grönytor. Fritidsaktiviteter bör integreras med varandra över de två kvarteren Ugnen och Tangenten.

Historik

I västra delen av kvarteret Ugnen låg från 1930-talet och fram till åtminstone 1960-talet skrotfirman Blecher & Co. Den bebyggelsen är idag riven. Den byggnad som ligger i kvarterets östra del, utmed järnvägen, är uppförd på 1960-talet som lager åt Plyfa AB, som annars hade verksamhet i kvarteret Brännaren. Plyfas lagerbyggnad från 1966 är den enda nuvarande byggnaden i kvarteret.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:55