Kv Verket

All mark inom kvarteret Verket ägs av E.ON. Idag består kvarteret av några stora fastigheter, som kommer att behöva omvandlas till mindre enheter.

St Pauli mellersta kyrkogård och de grönytor som finns där är en stor tillgång för kvarteret Verket. Kopplingen till kyrkogården bör förstärkas genom nya passager. Mitt i storkvarteret anläggs en park eller en lummig lekplats. Platsen kombinerar grönyta med offentliga verksamheter i bottenplan på kringliggande byggnader. En av de bevarade, gamla gasklockorna är ett udda, karaktärsskapande inslag och en påminnelse om kvarterets historia, som skulle kunna ges en ny offentlig funktion. Bebyggelsen trappas ner i höjd mot kyrkogården i söder. Mot Industrigatan anläggs en mindre plats mellan de gamla tegelbyggnaderna.

Historik

I slutet av 1890-talet flyttade Malmös gasverk till Sankt Knuts väg från sitt gamla läge vid Stora Nygatan. Nya byggnader i fantasifull, historicerande stil uppfördes efter ritningar av arkitekten Alfred Arwidius.

Vid Sankt Knuts väg uppfördes 1932 en personalbyggnad i rött tegel som innehöll bland annat omklädningsrum och matsal. Kvarterets östra del var länge obebyggt, men 1989-91 uppfördes en stor kontorsbyggnad för Malmö Energi, som sedermera blev Sydkraft och numera E.ON.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:55