Malmö stads arbete med markföroreningar

I första hand är det den part som förorenat marken, som bär ansvar för att återställa den. Ibland får ansvaret delas mellan flera verksamheter och fastighetsägare. Den som har köpt mark efter 1999 kan bli ansvarig för att själv undersöka och åtgärda sin egen mark även om de inte är skyldiga till föroreningen. Den som hittar föroreningar i mark är alltid skyldig att underrätta miljöförvaltningen.

När fastighetsägaren har gjort sin markundersökning ska den granskas av miljöförvaltningen, som bedömer om den är tillräcklig. Ibland räcker det med en översiktlig markundersökning, men ofta krävs även kompletterande undersökningar för att få svar på vad som verkligen finns i marken och vilka åtgärder som krävs. Om marken behöver åtgärdas ska fastighetsägaren ta fram en plan som miljöförvaltningen får godkänna innan åtgärderna påbörjas.

I Malmö stads markmiljögrupp deltar miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter för att förbättra kommunikationen och undvika att frågorna hamnar mellan stolarna.

Senast ändrad: 2018-06-15 10:48