Kv Spårvägen

kv Brännaren

Norra Sorgenfri började användas som industriområde för mer än 100 år sedan. Då låg området i stadens utkant, idag mitt inne i Malmö. Kvarteret Spårvägen är först ut att omvandlas, till ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse.

kv Spårvägen vision

Strukturbild av utbyggt kv Spårvägen.

Stadens eget kvarter

Stadens markinnehav i Sorgenfri är i princip begränsat till det gamla kvarteret Spårvägen, mellan Industrigatan, Nobel­vägen, Celsiusgatan och Zenithgatan. Här blir det blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Målet är en tät och varierad stadsmiljö med minst 700 nya bostäder, varav cirka hälften ska vara hyresrätter. De nybyggnadsprojekt som är först ut ligger i de nya stadskvarteren Spårvägen, Föraren och Passageraren. Det kommer att byggas förskola, LSS-boende, ungdomsboende, bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus, verksamhetslokaler och ett parkeringshus. Intill bostäderna anläggs flera mindre parker och platser, samt ett större torg.

Båghallarna

Delar av de gamla bussgaragen bevaras inom kvarteret och ges ett nytt innehåll. Rivningsentreprenaden följs av provtagningar och saneringsarbeten under en nu riven byggnad ("hall 5") och under de fyra hallarna med välvda tak från 1930- 0ch 40-talen, då det under decennier har pågått förorenande verksamhet i lokalerna. Tanken är att båghallarna ska stanna i kommunal ägo och hyras ut till kulturförvaltningen. Utredningar och diskussioner kring innehåll och utformning av lokaler pågår men det finns i nuläget inga färdiga beslut.

Idéer från unga

Under 2012 anordnades UngBo 12 i Båghallarna. Utställningen var ett resultat av en tävling där unga har fått komma med idéer och förslag på hur man skulle kunna lösa bostadsituationer för unga i framtiden. Som en fortsättning på UngBo 12 utlystes en markanvisningstävling för en byggrätt i det nya kvarteret Föraren. Vinnare blev ByggVesta, som kommer bygga smarta kompislägenheter. Under våren 2014 tecknades markanvisningsavtal med inbjudna byggherrar och ytterligare några kommer att tecknas hösten 2014. Första spadtaget togs i slutet av 2015, då MKB påbörjade bygget av hyresrätter och LSS-boende i kvarteret Föraren.

Industrigatan blir grönare

Parallellt med utvecklingen i kvarteret Spårvägen arbetar gatu­kontoret med Industrigatan, som byggs om från och med hösten 2016 för att bli ett grönt, attraktivt huvudstråk med mer plats för fotgängare och cyklister.

Senast ändrad: 2016-08-23 09:35