Strukturplan klar för kv Spårvägen

Illustrationsplan Spårvägen

Aktuella aktörer är Malmö stad i samarbete med ByggVesta , Hauschild-Siegel, HSB, Ikano Bostad, JM, Lifra, MKB, Peab, Skanska, VA SYD och Veidekke.

Den tydligaste markören för områdets planerade omvandling är kvarteret Spårvägen vid Industrigatans västra del, som sedan bussgaragets avveckling 2008 varit en vit fläck på Malmös innerstadskarta. 

Detaljplanen för kvarteret Spårvägen som skett i nära dialog med ett 20-tal byggherrar vann laga kraft i november 2013. Under 2014 har samarbetet fortsatt och markanvisningsavtal har tecknats med ett antal intressenter som nu får möjlighet att vidareutveckla sina projekt i kvarteret.

Det här blir startskottet för omvandlingen av Norra Sorgenfri. Från visioner, via planprogram och detaljplan går vi nu in i genomförandeskede. Tillsammans med byggherrarna arbetar vi för att förverkliga intentionerna med området. Med kvarteret Spårvägen kommer en ny del av innerstaden börja ta form och bli en brygga mellan centrala och östra Malmö.

En blandning med variation

I de nya mindre kvarteren inom kvarteret Spårvägen planeras det för cirka 700 bostäder med olika upplåtelseformer och varierad utformning, som studentlägenheter, stadsradhus och LSS-boende. Utöver detta planeras en förskola med fyra avdelningar och ett gemensamt parkeringshus. Ett syfte med kvartersstrukturen är att skapa levande gaturum med ett antal mindre torg- och grönområden, men också olika typer av mötesplatser och möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Bussgaragets äldsta delar som ska bevaras, ska också ge plats för gemensamhet och aktivitet, med fokus på kultur- och fritidsverksamheter.

Utbyggnadstrategi

Då byggrätterna är relativt små och ett stort antal intressenter ska samverka inom kvarteret under flera år har en utbyggnadsstrategi tagits fram under 2014 för att etappvis kunna utveckla kvarteret Spårvägen i en jämn och sund takt. Först ut blir fem aktörer vars projekt är belägna i de två mittkvarteren Föraren och Passageraren. I första etappen ingår även tomten för förskolan som man avser att komma igång med så tidigt som möjligt. Första möjliga byggstart för denna etapp är hösten 2015, som totalt omfattar cirka 200 bostäder.

Andra utbyggnadsetappen omfattar de södra kvarteren längs Industrigatan och är i viss mån beroende av huvudgatans ombyggnad. Förutom bostadskvarter planeras ett parkeringshus integrerat med kontor, bostäder och lokaler. Första möjliga byggstart beräknas i dagsläget till våren 2016.

Radhuskvarteren i norra delen av området utgör tillsammans med ett kvarter i hörnet av Nobelvägen och Celsiusgatan områdets tredje och sista etapp. Här tror man på byggstarter för 19 radhus och ett blandat kvarter med bostäder, kontor och lokaler under 2017-2018.

Gemensam sophantering

Just nu arbetar staden, VA SYD och aktuella byggherrar med att tillsammans ta fram en modern lösning för sophanteringen. Förutom gemensamma sopstationer under mark och matavfallskvarnar i lägenheterna planeras en bemannad återvinningscentral för sällanavfallet i kvarteret. Konceptet man arbetar för innefattar även en byteshörna för prylar och kaféverksamhet.

De äldsta båghallarna bevaras

I planeringen för genomförandet av utbyggnadens första etapp gör historien sig påmind genom bussgaraget som står på den annars tomma och byggklara tomten. Rivningsarbetet för bussgaraget har pågått i etapper fram till hösten 2014. Det som bevaras är de fyra äldsta båghallarna från 1932 och 1936 samt fasaden mot Celsiusgatan. Nu pågår provtagningar som följs av saneringsarbeten som förväntas vara färdiga till sommaren 2015. Därefter påbörjas projektering för renovering och ombyggnad i Stadsfastigheters regi. Kulturförvaltningen arbetar redan nu med att hitta lämpliga hyresgäster till båghallarna.

Senast ändrad: 2014-12-17 13:01