Vision av utbyggnadsområdet

Graffiti i Sorgenfri, foto: Sanna Dolck

Graffiti i Sorgenfri, foto: Sanna Dolck

Ett visionsprogram för utbyggnadsområdet Sorgenfri togs fram 2006. I det drogs huvudlinjerna upp för förändringen av industriområdet till blandad stad. Med visionsprogrammet följde ett planprogram 2008, som innehåller riktlinjer för byggnader, gator och fastigheter.

Bostäder och arbetsplatser

I planprogrammet från 2008 föreslås 2 500 nya bostäder för cirka 5 000 boende och 2 000 nya arbetsplatser. Området kommer successivt att byggas ut med bostäder och nya funktioner.

Småskalighet och variation

Kvarteren bryts ned i mindre enheter och får en variation i bebyggelse, funktion, ägande, människor, aktiviteter, verksamheter och så vidare.

Attraktioner

Det ska vara intressant att besöka området och unika attraktioner baserade på existerande byggnader och verksamheter bör utvecklas. För att sprida besökare i området föreslås attraktionerna placeras längs Industrigatan, vid större korsningar från väst till öst.

Platser och stråk

Tillgängligheten till det offentliga rummet är grundläggande för den demokratiska staden. Sammanlänkade system av stråk och platser är bärande element i den framtida innerstaden i Sorgenfri.

Industrigatan är mycket viktig för hela områdets framgång och utveckling. Den fysiska integrationen mellan Sorgenfri och resten av Malmö är en väsentlig del i områdets positiva utveckling. Gatan ska utvecklas till ett stråk mellan centrum och de östra stadsdelarna genom ombyggnad från Föreningsgatan till Scheelegatan.

Privat och offentligt

Tillgängliga bottenvåningar i husen bidrar till det offentliga livet mot gator och platser medan miljöerna inne i kvarteren ges en privat och rofylld karaktär. Gränserna är tydliga men en visuell kontakt mellan de två skapar känsla av trygghet och delaktighet.

Gröna utemiljöer

Inom varje kvarter anläggs nya parker. Sorgenfri är i nuläget ett bristområde vad gäller gröna miljöer i Malmö. Den yttre miljön, trädgårdar, parker, gröningar, torg, platser och gator ska vara så tilltalande att de lockar till utevistelse. Parker och platser ska vara sammanbundna i ett nätverk.

Senast ändrad: 2017-01-20 16:50