Stadionområdet

På Stadionområdet planeras en ny simarena, en utökad grundskola, fler idrottsfunktioner och nya mötesplatser. Visionen är en öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö. 

Visionsbild för stadionområdet

Nya funktioner och mötesplatser

För att Malmös växande befolkning ska få möjlighet till rekreation och aktiv fritid behövs nya områden för idrott, hälsa och mötesplatser.

Visionen är att skapa Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Bland annat planeras för en ny idrottsgrundskola med plats för 540 elever, en utbyggnad av Annebergsskolan, en sporthall, en multihall, en simarena och en gymnastikhall. Området ska göras tillgängligt för malmöbor genom trygga rörelsemönster och nya mötesplatser. Dessutom ska de gröna ytorna på området utvecklas. Omvandlingen kommer ta lång tid. I planprogrammet finns en tidplan som visar hur området kan vara fullt utbyggt till år 2030. Förslaget är baserat på att stadionbyggnaden i framtiden rivs, enligt ett beslut från kommunstyrelsen 2015.

Samråd

Mellan 5 juli – 10 september 2017 var planprogrammet på samråd. Då kunde vem som helst lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse (pdf, 382 kB).

Vad händer nu?

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 23 maj 2019.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att staden ska fortsätta utreda förutsättningarna för att bygga en friidrottsarena och planera för ytterligare bostäder inom planområdet och i närheten av det. Det övergripande behovet av simanläggningar i staden ska också utredas utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang.

Planprogrammet har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och idrottsföreningar.

Senast ändrad: 2019-09-09 12:02