Dagvattenhantering

Öppet dagvattensystem, foto: Bojana Lukac

Det regnvatten som avleds från tak och mark kallas också för dagvatten. I första etappen i Västra Hamnen, var målsättningen att allt dagvatten skulle tas omhand lokalt på plats Dessutom planerades området för att möta framtida klimatförändringar med fler och större regnoväder.

På Bo01-området rinner inte dagvattnet i rör unde marken utan istället i öppna kanaler utmed gatorna. Regnvattnet passerar både kanaler och dammar i området innan det når ut i Öresund. Det öppna dagvattensystemet är int bara vackert att se på utan vattnet renas också delvis av växtligheten i dammarna innan det leds ut i havet. Forskning visar även att vi människor mår bättre om vi kan höra rinnand vatten och se grönska från vårt fönster vilket dagvattensystemet ger de boende.

Dammar och kanaler uppskattas av både boende och besökare, dessutom skapar de förutsättningar för ett ökat växt- och djurliv, vilket ökar den biologiska mångfalden i området. Men regnvattnets resa startar redan uppe på taken, för där saktas regnvattnet ner av de gröna taken, en
smart lösning som använts på många tak i Västra Hamnen.

Senast ändrad: 2019-10-21 10:59