Grönt & Blått

Foto: Bojana Lukac

En rik och varierad grönska karakteriserar parker, bostadsgårdar, gator och torg i den nya stadsdelen.

Det blåa representeras av vattnet som finns närvarande i olika skepnader: saltvatten i det öppna havet, i hamnen och i kanalen, sötvatten i ett system av dammar och minikanaler. Husen ligger tätt - det gäller att effektivt utnyttja den värdefulla marken.

Grönytefaktor

Grönytefaktor är ett planeringsinstrument som säkerställer en viss mängd grönska på bostadsgårdar. Även vattenytor, jordmånens djup och möjligheten för regnvatten att tränga ner i marken premieras. Byggnadernas väggar och tak tas också med i beräkningen genom gröna tak och klätterväxter. Gröna tak innebär i de flesta fall att en tunn matta med torktåliga växter läggs på taket. På senare tid har även tjockare
gröna tak med högre biologisk mångfald och större kapacitet att ta hand om dagvatten anlagts.

Grönytefaktorn infördes 2001 i samband med bomässan Bo01. De positiva resultaten ledde till att instrumentet idag används i stadens nybyggnadsprojekt, framför allt genom att det ingått som en del i Miljöbyggprogram Syd. I Översiktsplan för Malmö står att ”Grönytefaktor är ett arbetsredskap för att säkerställa att gröna kvaliteter uppnås vid byggande. Grönytefaktorn kan användas där det är tilllämpligt och utvecklas för att bli mer användbar i olika sammanhang.
Syftet är att bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och växter”.

Grönskan och vattnet som grönytefaktorn leder till, bidrar positivt till stadsmiljön på olika sätt som kommer oss människor till godo. Detta kallas ekosystemtjänster, och exempel är rekreation, förbättrat lokalklimat, bullerdämpning, minskade översvämningsrisker.

Gröna punkter

För att gynna den biologiska mångfalden kompletteras grönytefaktorn
med ”gröna punkter”. På Bo01-tiden var det en lista med 35 vitt skilda miljöåtgärder, varav minst 10 skulle genomföras på varje bostadsgård. Systemet med Gröna punkter fördes sedan vidare i modifierad form i Flagghusen och finns nu än mer modifierat i Miljöbyggprogram Syd. Programmet kräver minst tre fågel- och fladdermusholkar eller andra djurbon, två naturliga biotoper och synlig hantering av dagvatten för att uppnå den högsta nivån.

Senast ändrad: 2019-10-21 11:05