Foto: Bojana Lukac

Modeller för hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling handlar om samspelet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I Västra Hamnen arbetar Malmö stad och byggherrarna med olika modeller för att uppnå hållbarhet.

BREEAM COMMUNITIES — spjutspetsprojekt inom hållbarhet

Breeam Communities är ett certifieringssystem för stadsdelar  framtaget av BRE i Storbritannien där man ser till alla aspekter av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk. Stor vikt läggs vid samverkan mellan de olika aktörerna i stadsutvecklingsprocessen så att hållbarhetstankarna och metoderna präglar hela processen.

Breeam Communities är uppbyggt kring åtta kategorier. Kategorierna har i sin tur sammanlagt ett femtiotal aspekter som bedöms och poängsätts. På transportsidan värderar Breeam bl a förflyttningsmöjligheter inom området med tonvikt på bilfria alternativ och tar hänsyn till hur väl området skapar möjligheter till affärsverksamhet och god service för de boende och arbetande i stadsdelen. Place Shaping är en bedömningsgrund där man värderar om området fått en tydlig identitet; att området är lätt att hitta i och att identiteten känns rätt och naturlig i sitt sammanhang. Breeam utvärderar också om aktörerna skapat ett livfullt område som känns integrerat med omgivande områden.

Certifieringssystemet finns ännu inte anpassat för svenska förhållanden men kan användas i Sverige genom att det skräddarsys för enskilda projekt. En tredjepartsassessor, godkänd av BRE, säkerställer kvaliteten. I Masthusen och Varvsstaden arbetar man enligt Breeam Communities.

BYGGA BO DIALOGEN — Kunskapsbygge om hållbarhet

I april 2004 startade "Det goda samtalet". Tillsammans med
13 byggherrar och engagerade medborgare inledde Malmö
stad en dialog kring arkitektur, planfrågor, miljö och kvalitet
Målet var att själva samtalet — dialogen — skulle leda fram till
en färdig detaljplan för goda och hållbara bostäder till rimliga
priser i Flagghusen intill bostadsområdet Bo01.

Idén var att byggherrarna skulle dra nytta av varandras kunskaper. Genom att arbeta tillsammans skulle de kunna utveckla nya hållbara lösningar och sänka sina produktionskostnader. Tre år efter starten flyttade de första hyresgästerna in i Flagghusen.

MILJÖBYGGPROGRAM SYD
gemensamma miljömål

Miljöbyggprogram SYD har tagits fram genom ett samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun och Lunds universitet.

Miljöbyggprogram SYD vänder sig i första hand till byggherrar som vill bygga på kommunal mark och tillämpas vid nybyggnation av bostäder och lokaler inom Malmö stad och Lunds kommun. Programmet förs in i de beslut och avtal som tecknas mellan parterna i samband med markanvisningar eller andra typer av avtal (dock ej exploateringsavtal).

Utvärderingar av programmet sker kontinuerligt och programmet har använts framgångsrikt under flera år.

Senast ändrad: 2019-08-28 13:39