Trafik och hållbart resande i Västra Hamnen

I takt med att Västra Hamnen växer och fler väljer att bo och arbeta i området, ökar också trafiken i stadsdelen. Lösningen är fler gröna resor till fots, med cykel, buss eller spårvagn.

Västra Hamnen är välbesökt. För att undvika höga bilflöden och onödiga köbildningar har ett åtgärdsprogram tagits fram med fokus på tillgänglighet. Tillsammans med kollektivtrafiken är attraktiva gång- och cykelstråk ryggraden i trafiksystemet. Genom smarta parkerings-lösningar, bilpooler och alternativa färdsätt planeras smidigare kommunikationssätt för både boende och besökare.

Senast ändrad: 2018-05-22 10:06