Foto: Ewa Levau

Mål och trafikstrategier för Västra Hamnen

Det hållbara resandet omfattar främst åtgärder inom fysisk planering och beteendepåverkan, där man integrerar resandet redan i planeringen av ett område eller en ny anläggning.

Målsättningen är att gång-, cykel- och kollektivtrafik i Västra Hamnen
ska stå för minst 75% av de boendes resor och 70% av resorna till
arbetsplatserna år 2031.

För att nå målsättningen krävs insatser på bred front; åtgärder för att förändra beteenden och fysiska förbättringar som skapar bra förutsättningar för människor att välja att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.

Dokumentet Hållbart resande i Västra Hamnen förklarar närmare hur målsättningarna i vision Västra Hamnen 2031 ska uppnås och bygger på de strategier för trafikutveckling som beskrivs i Malmös nya översiktsplan.

Tio insatsområden har identifierats och strategier har tagits fram hur arbetet ska bedrivas vidare.

  1. Kommunicera stadens synsätt avseende trafik och sprid information
  2. Intensifiera Mobility Managementinsatser kopplade till företag och arbetsplatser
  3. Intensifiera informations- och Mobility Managementinsatser kopplade till boende
  4. Utveckla former för information till besökare om hållbart resande
  5. Medverka aktivt vid byggherrarnas miljöcertifiering
  6. Cykeln ska synas och prioriteras
  7. Gent, tryggt och gångvänligt
  8. Snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik
  9. Biltrafik på människors villkor
  10. Parkeringshus som parkeringslösning

Senast ändrad: 2016-05-31 15:31