Värdeprogram i Västra Hamnen

I arbetet med utvecklingen av Västra Hamnen driver stadsbyggnadskontoret i samarbete med fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och respektive byggherre en värdebaserad stadsutvecklingsmodell.

Värdebaserat är hållbart

Värdeplanering handlar om att utveckla en långsiktig värdestruktur snarare än en fysisk struktur. Hittills har de fysiska strukturer som ska fungera över lång tid tenderat att bli alltför låsta och inte medge utrymme för flexibilitet. Risken är att visionen går förlorad och att viktiga kvaliteter kompromissas bort under hand.

Värdeplanen gör det möjligt

Med hjälp av en "värdeplan" anger staden en generell struktur med prioriterade värden som inriktning för kvalitet och hållbarhet. Värde-
planen möjliggör ett flexibelt innehåll, som kan variera över tid efterhand som behov och förutsättningar förändras. Till planen finns ett antal strategier kopplade som fungerar kompletterande och möjliggör uppfölj-
ning under detaljplaneskedet. Arbetssättet öppnar för dialog kring gemensamma värden, återkoppling kring hållbarhet och en kontinuerlig stadsutvecklingsprocess.

Modell för värdebaserad stadsutveckling, framtagen av Malmö stadsbyggnadskontor och White Arkitekter.

Modell för värdebaserad stadsutveckling, framtagen av Malmö stadsbyggnadskontor och White Arkitekter.

Modell för värdebaserad stadsutveckling

Kärna - Kärnan beskriver områdets nuläge och problemformuleringen för den fortsatta utvecklingen. Detta är grunden för visionen så att den inte blir ett utanpåverk. Kärnan förankrar projektet på platserna.

Vision - Ringen runt kärnan beskriver visionen för planområdet. Visionen måste vara engagerande för att kunna ena många krafter och intressen att arbeta i samma riktning.

Värden - I ringen utanför visionen återfinns de vägledande värdena för visionsarbetet. De är planprogrammets huvudprioriteringar och ska vara drivande för både riktningen och intentionerna i arbetet mot visionen. Värdena är knutna till den fysiska strukturens tre byggstenar; stråken, platserna och bebyggelsen. Strukturens huvuddrag sammanfattas i en värdeplan.

Strategier - Nästa ring i modellen är de strategier som läggs fast i planprogrammet för att skapa de kvaliteter och karaktärer som är beskrivna i visionen och värdena. Strategierna är arbetsredskap som hjälper till att prioritera i den fortsatta planeringen och utvecklingen av den byggda miljön.

Strategiska projekt och verktyg - Den yttersta ringen innehåller strategiska projekt och verktyg för planering, kvalitet och design. De strategiska projekten kräver extra fokus och är avgörande för att visionen uppnås. Verktygen är de dokument som behövs för planeringsprocessen t ex detaljplaner, lokaliseringsstudier och kvalitetsprogram.

Läs mer

Värdeplanering i Varvsstaden (pdf, 1.6 MB)
Värdeprogram för Masthusen (pdf, 2.5 MB)
Högt och lågt i Västra Hamnen (pdf, 3.4 MB)
Värdeprogram Västra Dockan (pdf, 6.3 MB)
Värdeprogram för Citadellsfogen (pdf, 6.6 MB)                                          
Värdeprogram för Hamnporten
                                                                   

Senast ändrad: 2018-06-15 13:48